PGS. TS. Phạm Quang Vinh

01/08/2016 04:54
 
PGS. TS. Phạm Quang Vinh
Phó Viện trưởng
Trưởng phòng Viễn thám - Bản đồ và Hệ thông tin Địa lý
Các công trình khoa học tiêu biểu

Sách:
Tham gia viết chương V của chuyên khảo “Phát triển kinh tế - xã hội và môi trường các tỉnh ven biển Việt Nam”. NXB Khoa học Xã hội.

Hạn hán và vấn đề biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận
 
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hoang mạc hóa tới môi trường tỉnh Bình Thuận
 
Bài báo:
 
Phạm Quang Vĩnh (2007), Đề xuất nguyên tắc xây dựng hệ thống phân loại sử dụng đất trong thành lập bản đồ bằng phương pháp viễn thám. Tạp chí Địa chính, số 2

Phạm Quang Vinh (2007), Đặc trưng phản xạ phổ của một số đối tượng tự nhiên trên tư liệu ảnh Landsat TM. Tạp chí Địa chính, số 6

Phạm Quang Vinh (2009), Tích hợp dữ liệu viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc phân loại đất trồng lúa một vụ. Tạp chí Viễn thám và Địa tin học, Trung tâm Viễn thám Quốc gia

Phạm Quang Vinh (2008), Ứng dụng kết hợp phương pháp xử lý ảnh số và hệ thông tin địa lý (GIS) trong thành lập bản đồ chuyên đề. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 4, Hà Nội,

Phạm Quang Vinh (2010), Ứng dụng phương pháp viễn thám INSAR vi phân trong quan trắc lún đất do khai thác nước ngầm ở Hà Nội. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội,

Phạm Quang Vinh và nnk. (2010), Nghiên cứu thử nghiệm mô hình lý thuyết dự báo các vùng có nguy cơ trượt lở đất trong điều kiện Việt Nam (lấy thí dụ cho huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị). Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội
 
Phạm Quang Vinh và nnk. (2010), Developing geospatial model and remote sensing data for flash flood forecast (the pilot area in Huong Son district, Ha Tinh province, Vietnam). Hội nghị Địa lý Đông Nam Á (SEAGA), tại Hà Nội

Phạm Quang Vinh và nnk. (2010), Prediction landslide hazard by using slope stability model (case study in Huong Hoa district, Quangtri province, Vietnam). GIS-IDEAS 2010, tại Hà Nội

Phạm Quang Vinh và nnk. (2010), Measurement of effected factors on landslide in Ho Chi Minh road by using weight evidence model and GIS. GIS-IDEAS 2010, tại Hà Nội

Phạm Quang Vinh và nnk. (2010), Ứng dụng phương pháp viễn thám INSAR vi phân trong quan trắc lún đất do khai thác nước ngầm ở Hà Nội. Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 5, 19/06/2010, tại Hà Nội.

Phạm Quang Vinh và nnk. (2010), Nghiên cứu thử nghiệm mô hình lý thuyết dự báo các vùng có nguy cơ trượt lở đất trong điều kiện Việt Nam (lấy thí dụ cho huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 5, 19/06/2010, tại Hà Nội.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2013. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hoang mạc hóa tới môi trường tỉnh Bình Thuận. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. ISBN: 978-604-913-104-2. Pp: 326.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2012. Đánh giá hạn nông nghiệp tỉnh Bình Thuận theo kịch bản BĐKH. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. Số 4 tháng 12/2012. ISSN 0886-7187. Pp: 11.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2013. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí hậu nông nghiệp đến cây trồng ngắn ngày ở khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. Số 4 tháng 12/2013, ISSN 0886-7187. Pp: 10.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2013. Đánh giá điều kiện khí hậu để xác định thời kỳ trồng trọt thích hợp cho khu vực Nam Trung bộ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. 10/2013. ISBN: 978-604-915-044-9. Pp: 9.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2014. Impacts of climate change and desertification on agricultural land usr change in Ninh Thuan and Binh Thuan province in Vietnam. The 9th International Confeerence on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management Hanoi, Vietnam 9-11 December 2013. ISBN: 978-604-913-173-8. Pp: 7
 
Liên kết website khác