PGS. TS.Lưu Thế Anh

01/08/2016 12:03

PGS. TS.Lưu Thế Anh

Trưởng phòng Quản lý tổng hợp
Trưởng phòng Phân tích Thí nghiệm tổng hợp Địa lý

Các công trình khoa học tiêu biểu

Sách

 
Lưu Thế Anh (Chủ biên), Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Thủy, Phan Thị Dung, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Nguyễn Đức Thành. Sổ tay hướng dẫn chuyên ngành đất đai. NXB Khoa học và Công nghệ. 2013.

Lưu Thế Anh (Chủ biên), Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Thủy, Phan Thị Dung, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Nguyễn Đức Thành. Sách tra cứu thuật ngữ lĩnh vực đất đai. NXB Khoa học và Công nghệ. 2013
 
Bài báo
 
Nguyễn Xuân Độ;, Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh, Nguyễn An Thịnh. Mô hình tích hợp ALES - GIS trong đánh giá thích nghi sinh thái của cảnh quan đối với cây trồng (Ví dụ vùng chuyên canh cà phê, cao su tỉnh Dak Lak, Dak Nông). Tạp chí Khoa học đất. Số 23/2005

Lê Trình, Lưu Thế Anh, Nguyễn An Thịnh. Xác định các vùng môi trường có nguy cơ bị ô nhiễm cao do các hoạt động phát triển ở TP. Hải Phòng. Tuyển tập các công trình khoa học trong Hội nghị quốc gia về môi trường. 5/2005

Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh. Thực trạng thoái hoá đất bazan Tây Nguyên và các giải pháp sử dụng hợp lý bảo vệ tài nguyên - môi trường đất. Tuyển tập các báo cáo khoa học - Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ II. 3/2006

Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Mạnh Hà, Lưu Thế Anh. Nghiên cứu đánh giá tài nguyên môi trường đất lưu vực sông Chảy. Tuyển tập các báo cáo khoa học - Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ II. 3/2006

Lưu Thế Anh. Hiện trạng và dự báo các tác động tiêu cực đến môi trường đất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc. Nghiên cứu phát triển bền vững. Số 4(21), 12/2008

Lưu Thế Anh. Đặc trưng thoái hóa đất bazan trên các vùng xuất hiện bauxite - laterit ở Tây Nguyên (Lấy ví dụ: cao nguyên Buôn Ma Thuột và Đăk Nông). Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ III. 10/2008

Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh. Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm. Tạp chí các Khoa học về Trái đất. Số 3 (T31)/2009

Lưu Thế Anh, Nguyễn Đình Kỳ, Hà Quý Quỳnh. Bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn biển Hòn Cau - Cà Ná. Tuyển tập Báo cáo khoa học - Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4. Tháng 10/2011

Lưu Thế Anh, Hà Quý Quỳnh, Nguyễn Văn Sinh. Hiện trạng thảm thực vật và các hệ sinh thái đặc trưng Vườn Quốc gia Yok Don. Tuyển tập Báo cáo khoa học - Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4. Tháng 10/2011

Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Mạnh Hà, Lưu Thế Anh, Nguyễn Văn Dũng, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Huyền Ngọc. Đánh giá điều kiện hình thành đất và thoái hóa đất vùng Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tinh . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI. Tháng 9/2012

Lê Thị Thu Hiền, Lưu Thế Anh, Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Trần Cầu, Vũ Thị Kim Dung, Nguyễn Mạnh Hà, Phan Thị Thanh Hằng, Phan Thị Thu Hương, Uông Đình Khanh, Phạm Hà Linh, Vũ Ngọc Quang, Nguyễn Sơn, Đặng Văn Thanh, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Quang Vinh. Nghiên cứu đánh giá tình trạng hạn hán, thiếu nước và đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI. Tháng 9/2012

Lưu Thế Anh, Hà Quý Quỳnh, Nguyễn Đình Kỳ. Đa dạng sinh học khu vực quần đảo Hòn Mê - Thanh Hóa. Tuyển tập Báo cáo khoa học - Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 4. Tháng 10/2013.

Lưu Thế Anh, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Lan Hương, Dương Thị Lịm, Nguyễn Hoài Thư Hương. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VII. Tháng 10/2013.

Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành. Nghiên cứu hàm lượng mùn trong một số loại đất phát triển trên sản phẩm phong hóa đá bazan ở Đắk Lắk. Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VII. Tháng 10/2013.

Lưu Thế Anh, Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Thị Thủy. Các dạng thoái hóa đất chính và khả năng xuất hiện hoang mạc hóa ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 7/2013.

Lưu Thế Anh. Thành lập bản đồ thoái hóa đất phục vụ cảnh báo hoang mạc hóa cấp tỉnh (Lấy ví dụ tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 10/2013.

Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành. Nghiên cứu biến động tính chất vật lý và hóa học cơ bản của đất đỏ bazan dưới các loại hình sử dụng đất khác nhau ở Đắk Nông. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, . Số 4(T35)/ 2013.

Hoàng Thị Huyền Ngọc, Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh. Ứng dụng mô hình tích hợp ALES-GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ phát triển cây chè khu vực Di Linh - Bảo Lộc. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, . Số 3(T35)/ 2013.

Lưu Thế Anh, Nguyễn Viết Lương, Tô Trọng Tú, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Lê Bá Biên. Nghiên cứu vật liệu cháy trong các kiểu rừng ở Đắk Lắk phục vụ công tác phòng chống cháy rừng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 12/2013 (252-261)

Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành, Hoàng Quốc Nam. Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ thoái hóa đất tiềm năng vùng Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 20 -  6/2014

Nguyễn Đức Thành, Lưu Thế Anh, Nguyễn Hoài Thư Hương, Nguyễn Thị Lan Hương, Dương Thị Lịm, Nguyễn Thị Huế. Nghiên cứu khả năng tích lũy kim loại nặng (Kẽm, Chì) trong đất của cỏ Vetiver để ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường. Tạp chí Khoa học Đất. Số 43/2014, (77-81)

Le Trinh Hai, Nguyen An Thinh, Tran Anh Tuan, Dao Dinh Cham, Luu The Anh, Hoang Luu Thu Thuy, Nguyen Manh Ha, Tran Quoc Bao, Uong Dinh Khanh, Bui Thi Mai, Tong Phuc Tuan, Hoang Hai, Truong Quang Hai. Impact of climate change on Agro-Ecological landscapes in the coastal area of the Thai Binh province (Vietnam): Using the Delphi technique. International Journal of Climate Change Strategies and Management. (ISSN: 1756-8692). Vol. 07, Iss: 02, pp. 222 - 239 (5/2015)

Mạc Văn Chiến, Trần Văn Ý, Nguyễn Thanh Tuán, Lưu Thế Anh. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ thảm thực vật và bước đầu ước tính khả năng tích tụ carbon ở Vườn Quốc gia Yok Don. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 21 - 9/2014

Lưu Thế Anh, Trần Anh Tuấn, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Lê Bá Biên. Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và công nghệ GIS thành lập bản đồ nguy cơ cháy rừng tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. Số 3(T36), 9-2014

Lưu Thế Anh, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Đức Thành, Hoàng Quốc Nam. Đánh giá độ phì tự nhiên đất bazan tỉnh Đắk Lắk bằng hệ thống phân loại độ phì tiềm năng FCC (Fertility Capacity Classification). Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII. Tháng 11/2014

Nguyễn Văn Núi, Lưu Thế Anh. Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển lâm nghiệp tại cụm xã phía đông huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII. Tháng 11/2014

Nguyễn Thị Thủy, Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành. Nghiên cứu tính chất lý hóa cơ bản của đất chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên. Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII. Tháng 11/2014

Dương Thị Lịm, Nguyễn Hoài Thư Hương, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hương Thúy, Đặng Trần Quân, Lưu Thế Anh. Nghiên cứu khả năng tích lũy chì của một số loài ốc nước ngọt trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII. 11/2014.

 
Liên kết website khác