Phát động phong trào thi đua năm 2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

05/01/2024 11:59

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 22/12/2023, Chủ tịch Châu Văn Minh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn Viện Hàn lâm.

GS.VS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2024

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Châu Văn Minh đã nhấn mạnh năm 2024 là năm gấp rút thực hiện kế hoạch 5 năm (2021-2025), năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và thực hiện Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhân dịp năm mới 2024, Chủ tịch Châu Văn Minh mong muốn toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng sau:

1. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các hoạt động hướng tới dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI vào năm 2025.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động và các phong trào thi đua yêu nước thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhất là cấp cơ sở để tiến hành Đại hội trong Quý I và Quý II năm 2025. Đổi mới các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao.

4. Tập trung triển khai, thực hiện các Đề án, Nghị quyết quan trọng do Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ giao như Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương và Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án lớn, các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao.

6. Thúc đẩy công bố các công trình nghiên cứu chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các công bố quốc tế đạt chuẩn quốc tế. Nâng cao chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Tăng cường công tác ươm tạo công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh các hướng nghiên cứu phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất.

Sau hội nghị, Chủ tịch Châu Văn Minh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nội dung thi đua, tiếp tục phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn: vast.gov.vn

Liên kết website khác