Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội & Nhân văn

17/09/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Trưởng phòng: TS. Lê Văn Hương

Phó trưởng phòng: ThS. Đào Thị Lưu

Các cán bộ, viên chức:

- ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

- ThS. Lê Thị Hạnh Liên

- ThS. Phí Thị Thu Hoàng

- CN. Nguyễn Văn Hữu

- ThS. Lê Đức Hoàng

- Lê Thị Kim Thoa

Liên lạc: Phòng 605, 606 và 609, nhà A27, Viện Địa lý

2. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Điều tra, nghiên cứu cơ bản Địa lý Kinh tế - xã hội và tài nguyên nhân văn phục vụ công tác quy hoạch, phân bố dân cư, tổ chức lãnh thổ.
 • Điều tra, đánh giá tác động giữa các hoạt động kinh tế với tự nhiên, bảo vệ môi trường phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường.
 • Tổ chức chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ.
 • Tham gia đào tạo đại học và sau đại học nhằm phát triển nguồn nhân lực.
 • Hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong nước, quốc tế về lĩnh vực Địa lý kinh tế - xã hội và nhân văn.

 

3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:  

     Các thế mạnh nghên cứu của Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội và Nhân văn là:

 • Địa lý các ngành kinh tế.
 • Địa lý dân cư và các vấn đề xã hội.

4. Đào tạo sau đại học:

 • Cán bộ hướng dẫn: 02 Tiến sỹ; 03 Thạc sỹ
 • Cán bộ được đào tạo: 01 Tiến sỹ; 05 Thạc sỹ

5. Các thành tựu nổi bật:

     Trong thời gian 30 năm qua, Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội và Nhân văn đã chủ trì thực hiện được nhiều đề tài cấp Quốc gia, công bố được nhiều bài báo khoa học, cụ thể:

 • Đã chủ trì và tham gia thực hiện được 04 đề tài cấp Quốc gia và cấp Bộ; 15 đề tài hợp tác với địa phương;
 • Đã công bố được 12 bài báo quốc tế; 18 bài báo quốc gia; 10 báo cáo khoa học tài Hội nghị quốc tế/quốc gia; Xuất bản sách: 03 sách chuyên khảo
Liên kết website khác