Quản lý văn bản "đi"

10/05/2016 04:26
Kiểm tra văn bản đi:

Tập thể, cá nhân xin dấu, đều được chuyển qua bộ phận văn thư.

Bộ phận văn thư kiểm tra thể thức văn bản đi, kiểm tra đầy đủ chữ ký nháy theo quy định trước khi trình Lãnh đạo ký.

Trình Lãnh đạo Viện ký theo đúng thẩm quyền đã được phân công.

Riêng các hợp đồng kinh tế, đề nghị cá nhân, đơn vị chuyển phụ trách kế toán xem, ký nháy, trước khi trình Lãnh đạo ký.

Văn thư đóng dấu khi có chữ ký của Lãnh đạo, vào sổ, quản lý theo quy định của Nhà nước..

Văn thư làm thủ tục chuyển giao công văn cho các đơn vị trong VAST, hoặc gửi công văn đi theo đường bưu điện hoặc giao cho đơn vị, cá nhân trong Viện Vật lý chuyển văn bản đi.
 
Liên kết website khác