Quy định đấu giá tài sản thanh lý

25/12/2013 04:59
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               
Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm 2013

 

 
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
 
1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá
          Người tham gia đấu giá là người đã mua hồ sơ đấu thầu,  đăng ký đấu thầu (theo mẫu) và nộp tiền đặt cọc trước 9 giờ ngày 30/12/2013 cho phòng Tài vụ của Viện Địa lý (có phiếu thu kèm theo).

2. Quy định về phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước
Phí tham gia và tiền đặt trước của tài sản bán đấu giá được quy định cụ thể như sau:
Phí tham gia                                     Tiền đặt trước
200.000 đồng                                      5.000.000 đồng

3. Quy định về cách thức đấu giá
          Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín một lần duy nhất.

4. Nguyên tắc xác định bước giá
          Bước giá tính theo đơn vị triệu đồng.

5. Quy định về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá, xử lý khoản tiền đặt cọc trước của người tham gia đăng ký đấu giá khi rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký.
          Người tham gia đấu thầu nếu nộp tiền đặt cọc trước mà muốn rút lại không tham gia đấu giá thì sẽ phải rút trước 16 giờ ngày 27/12/2013.

6. Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá
          Vi phạm điều kiện tham gia đấu giá ở điều 1, 5 của Quy chế này.

7. Các trường hợp không được trả lại tiền đặt cọc
- Sau thời hạn quy định được rút tiền đặt cọc, người đã nộp tiền đặt cọc mà không tham gia đấu thầu sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc.
- Người đã trúng thầu mà bỏ không mua tài sản nữa sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc.

8. Nguyên tắc chấm trúng thầu
- Người bỏ thầu cao nhất sẽ là người trúng thầu.
- Nếu người bỏ thầu cao nhất mà bỏ không mua xe thì sẽ mất tiền đặt cọc và lấy người bỏ thầu cao thứ hai là người trúng thầu.

9. Hoàn thiện thủ tục mua bán
          Sau khi trúng thầu, người mua xe sẽ trả toàn bộ tiền cho Viện Địa lý trong vòng 5 ngày làm việc và nhận xe cùng Đăng ký xe, Sổ kiểm định lưu hành. Viện Địa lý có trách nhiệm hoàn thiện và ký kết hợp đồng mua bán, thanh lý hợp đồng với bên mua, xuất hóa đơn VAT. Viện cũng tạo mọi điều kiện cho bên mua hoàn thiện các thủ tục sang tên tài sản, thời hạn trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán.

 

                                  
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Thu Lan

 
Liên kết website khác