Quyết định 158 QĐ-ĐL Về việc ban hành quy định đào tạo Tiến sĩ của Viện Địa lý

17/09/2013 08:04

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
Số 158 / QĐ-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, Ngày 15 tháng 8 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định đào tạo Tiến sĩ của Viện Địa lý

___________________________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐỊA LÝ
 
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý;
Căn cứ Quyết định 122/1995/QĐ-TTg ngày 01/03/1995 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ  ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 và Công văn số 2333/BGDĐT ngày 04/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện điều 48 Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ;
Căn cứ kết luận phiên họp của Thường trực Hội đồng Khoa học Viện Địa lý mở rộng ngày 07/8/2013;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa lý,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Đào tạo Tiến sĩ của Viện Địa lý.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, các cá nhân, tập thể Người hướng dẫn Khoa học và Nghiên cứu sinh của Cơ sở Đào tạo Viện Địa lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Viện HLKHCNVN (để b/c);
- Lưu VT&ĐT.H.20.
Q. VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
Lại Vĩnh Cẩm
Liên kết website khác