Quyết định số 166 / QĐ-ĐL Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2013 của Viện Địa lý

17/09/2013 08:05
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
Số 166 / QĐ-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, Ngày 16 tháng 8 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Nghiên cứu sinh năm 2013 của Viện Địa lý

___________________________
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐỊA LÝ
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý;
Căn cứ Quyết định 122/1995/QĐ-TTg ngày 01/03/1995 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ  ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 và Công văn số 2333/BGDĐT ngày 04/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện điều 48 Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-ĐL ngày 15/08/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc ban hành Quy định Đào tạo Tiến sĩ của Viện Địa lý;
Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-ĐL ngày 05/08/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc thành lập Hội đồng, Ban Thư ký tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2013;
Căn cứ biên bản xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2013 của Viện Địa lý;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa lý,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công nhận 02 Nghiên cứu sinh năm 2013 của Viện Địa lý gồm những người có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, các bộ phận liên quan và Nghiên cứu sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
-  Bộ Giáo dục và Đào
- Viện HLKHCNVN (để b/c);
- Lưu VT&ĐT.H.20.
Q. VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
Lại Vĩnh Cẩm
 
 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2013 CỦA VIỆN ĐỊA LÝ
(Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-ĐL ngày 16 tháng  8  năm 2013 của Viện trưởng Viện Địa lý)
(Danh sách gồm 02 Nghiên cứu sinh)
 
TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Chuyên ngành Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo Diện đào tạo
Nam Nữ
1 Dương Kim Giao  
16/02/1985
Lạng Sơn Địa lý Tài nguyên và Môi trường Tập trung 2013 – 2016
(3 năm)
Thông thường
2 Trần Hoàng Tâm  
22/4/1983
Thái Nguyên Địa lý Tài nguyên và Môi trường Tập trung 2013 – 2016
(3 năm)
Thông thường
 
Liên kết website khác