Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Ngọc

22/05/2014 09:05

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số   89 /QĐ_ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày  15 tháng 5  năm 2014
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐỊA LÝ

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý;

Căn cứ Quyết định 122/1995/QĐ-TTg ngày 01/03/1995 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ  ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 và Công văn số 2333/BGDĐT ngày 04/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện điều 48 Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ;


Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-VĐL ngày 20/11/2009 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc công nhận đề tài và người hướng dẫn NCS và Quyết định số 95/QĐ-ĐL ngày 07/6/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc gia hạn thời gian học tập cho nghiên cứu sinh;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-ĐL ngày 15/08/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc ban hành Quy định đào tạo Tiến sĩ của Viện Địa lý;

Xét đơn xin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc với đề tài:

“Nghiên cứu các giải pháp quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường;  Mã số: 62 44 02 19.

Danh sách các thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh theo đúng Quy chế đào tạo của Viện Địa lý và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Nghiên cứu sinh tự túc.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, các thành viên có tên trong Hội đồng và Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- L­­ưu: VT&ĐT. H.15.
Q. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm
Liên kết website khác