Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tậm 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20/07/2016 12:59

Báo cáo số 95-BC/ĐUVHL ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam - Sơ kêt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tậm 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, báo cáo trình bày các kết quả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức, xây dựng đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Về nhiệm vụ trọng tâm, báo cáo đưa ra 3 nhiệm vụ chính, đó lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Xem toàn văn báo cáo ở đây

Liên kết website khác