Thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên

08/06/2016 03:40
Ngày 03/6/2016 Viện Địa lý nhận được công văn số 1000/VHL-KHTC của Ban Kế hoạch - Tài chính và Quyết định số 802 ngày 01/6/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam  Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.

Theo đó, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt danh mục 50 đề tài theo 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2017-2018 (Quyết định số 802/QĐ-VHL ngày 01/6/2016).
Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đăng ký tuyên chọn như sau:

1. Về hồ sơ đăng ký tuyến chọn (các mẫu kèm theo; hồ sơ được đóng thảnh quyên) gồm:
- Đơn đăng ký;
- Thuyết minh đề tài;
- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài;
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, thành viên chính và chuyên gia;
- Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm đề tài;
- Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;
- Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp thực hiện đề tài (nếu có);
- Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có).

2. Về số lượng hồ sơ: 10 quyến (01 quyển gốc và 09 quyển phôtô).

3. Về quy cách hồ sơ:
- 10 quyển được đựng trong cùng 01 túi hồ sơ dán kín, có niêm phong
- Trên túi hồ sơ ghi rõ tên đề tài đăng lý, hướng đăng ký, tên người đăng ký chủ nhiệm và đơn vị đăng ký chủ nhiệm.

4. Nơi nhận: Ban Kế hoạch - Tài chính

5. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h30’ ngày 21/6/2016.
Ngay sau thời hạn trên, Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký. Các hồ sơ đến sau thời hạn hoặc không đúng mẫu quy định sẽ không được xem xét tuyển chọn.

Viện trưởng Viện Địa lý đề nghị cán bộ trong viện nghiên cứu và xây dựng hồ sơ đăng ký tuyển chọn./.


Quyết định số 802/QĐ-VHL ngày 01/6/2016 xem và tải ở đây
Liên kết website khác