Thông báo bảo vệ đề tài cơ sở, nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2016 và bảo vệ đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2017

24/11/2016 11:59Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị báo cáo và các thủ tục cần thiết để tiến hành bảo vệ thông báo trên. Khi nào có lịch bảo vệ cụ thể theo thứ tự các đề tài, Ban quản trị website sẽ cập nhật trên trang web sau.
Liên kết website khác