Thông báo công khai dự toán đề tài TN18/T10

27/07/2018 12:59

Viện Địa lý thông báo công khai dự toán đề tài: " Nghiên cứu xác định thực trạng và nguyên nhân suy giảm tài nguyên nước dưới đất trong các thành tạo bazan ở Tây Nguyên và đề xuất các giải pháp bảo vệ và phòng chống suy giảm", Mã số TN18/T10.

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 " Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế:, mã số: KHCN-TN/16-20.

Liên kết website khác