Thông báo đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Quỹ Khoa học Liên bang Nga giai đoạn 2024 - 2026

09/10/2023 11:59
Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) với Quỹ Khoa học Liên bang Nga (sau đây viết tắt là Quỹ khoa học Nga), Viện Hàn lâm đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ của đơn vị mình liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế VAST – RSF giai đoạn 2024 - 2026:
 
1. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đề xuất thực hiện Nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký) theo Quyết định số 242/QĐ-VHL ngày 01/3/2023 và theo yêu cầu cụ thể đối với nhiệm vụ hợp tác song phương VAST - RSF (yêu cầu đính kèm) gồm 01 bộ gốc và 10 bộ photo kèm theo Công văn đề nghị của đơn vị gửi về Viện Hàn lâm. 
2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 06/10/2023 đến 30/11/2023.
3. Hồ sơ đăng ký (Mẫu 1, Phụ lục I) đóng thành quyển theo thứ tự sau:
a) Đề cương đề xuất sơ bộ (Mẫu 2, Phụ lục I);
b) Đơn đăng ký Nhiệm vụ (Mẫu 3, Phụ lục I);
c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm Nhiệm vụ phía Việt Nam/đối tác nước ngoài (Mẫu 4, Phụ lục I);
d) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm chủ nhiệm Nhiệm vụ (Mẫu 4.3, Phụ lục I);
đ) Bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Nhiệm vụ (Mẫu 4.4, Phụ lục I);
e) Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì Nhiệm vụ phía Việt Nam/đối tác 
nước ngoài (Mẫu 5, Phụ lục I); 
g) Đề xuất chung giữa Việt Nam và Nga (mẫu đính kèm);
h) Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài (nếu có).
Hồ sơ đăng ký (bản giấy) gửi về Viện Hàn lâm trước 17h00 ngày 30/11/2023, bản mềm (file.doc) hồ sơ đăng ký gửi về hòm thư điện tử voquyen@vast.gov.vn. 
Viện Hàn lâm không xét hồ sơ sai quy định và nộp sau thời hạn trên.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để quý đơn vị biết và thực hiện.
Nguồn: vast.gov.vn
Liên kết website khác