Thông báo Hội nghị Khoa học địa lý trẻ Viện Địa lý 2014

14/11/2014 09:19
Chủ đề hội nghị là Nghiên cứu địa lý phục vụ quản lý hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường  và phát triển bền vững.
Kính mong các nhà khoa học ở trong và ngoài Viện Địa lý có quan tâm đến tham dự.

Giấy mời và chương trình chi tiết như sau: 


Liên kết website khác