Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013

26/12/2013 09:18

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
VIÊN CHỨC VIỆN ĐỊA LÝ

Số:  302 /TB-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               
Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm 2013

 
 
THÔNG BÁO
Về kết quả xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013
 
Kính gửi: Các phòng, trạm trực thuộc
 
Căn cứ vào Quyết định số 249/QĐ-ĐL ngày 25/12/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013, Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013 xin thông báo kết quả xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013 theo danh sách kèm theo.

Đề nghị các ông/ bà có tên trong danh sách trúng tuyển đến phòng 301, Nhà A27 - Viện Địa lý, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội để làm thủ tục ký hợp đồng làm việc với Viện Địa lý. Thời gian ký: từ ngày 30/12/2013 đến ngày 07/01/2014. Viện Địa lý không xem xét, giải quyết các trường hợp không đến đúng hạn.

Xin trân trọng thông báo./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website VĐL (để đăng tin);
- Dán thông báo;
- Bộ phận TC-NS;
- Lưu: VT.C.18;
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm


KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN ĐỊA LÝ NĂM 2013
(Kèm theo thông báo số /TB-ĐL ngày tháng năm 2013 của Hội đồng xét tuyển viên chức viện địa lý năm 2013)

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điểm xét tuyển hồ sơ Điểm phỏng vấn Tổng điểm Kết quả
Nam Nữ

1
Hoàng  Bắc 17/4/1982   167.0 174.6 341.6 Trúng tuyển
2 Nguyễn Thị  Bích   21/6/1988 174.3 136.3 310.5 Không trúng tuyển
3 Nguyễn Thị  Diên   27/6/1975 150.4 128.0 278.4 Không trúng tuyển
4 Bùi Quang Dũng 25/09/1988   187.6 169.7 357.3 Trúng tuyển
5 Nguyễn Văn Dũng 20/12/1988   155.2 184.0 339.2 Trúng tuyển
6 Nguyễn Mạnh Hà 2/6/1985   183.9 182.9 366.7 Trúng tuyển
7 Nguyễn Thị Mai Hằng   23/5/1979 139.3 187.3 326.6 Trúng tuyển
8 Lại Thị  Hạnh   1/5/1982 144.0 177.3 321.3 Trúng tuyển
9 Nguyễn Thúy Hiền   12/8/1991 172.9 116.0 288.9 Không trúng tuyển
10 Nguyễn Thị Huế   9/8/1981 192.8 173.4 366.3 Trúng tuyển
11 Nguyễn Mạnh Hùng 9/1/1982   154.5 154.6 309.1 Không trúng tuyển
12 Nguyễn Cảnh Lâm 10/8/1991   140.7 Bỏ thi 140.7 Không trúng tuyển
13 Phạm Hà Linh   10/8/1986 188.9 172.9 361.8 Trúng tuyển
14 Ngô Thanh Nga   15/01/1988 171.7 164.0 335.7 Trúng tuyển
15 Hoàng Thị Huyền Ngọc   24/4/1988 198.8 156.3 355.0 Trúng tuyển
16 Trần Thị Nhung   15/8/1986 143.0 187.7 330.7 Trúng tuyển
17 Trần Duy Phiên 20/4/1986   166.2 186.6 352.8 Trúng tuyển
18 Lê Thị Hồng Phượng   13/11/1991 172.7 127.1 299.8 Không trúng tuyển
19 Nguyễn Phương Thảo   1/12/1986 186.9 171.4 358.3 Trúng tuyển
20 Hà Thị Thanh Thúy   1/4/1988 127.9 140.3 268.2 Không trúng tuyển
21 Đặng Thị  Thủy   26/10/1979 167.7 144.7 312.4 Không trúng tuyển
22 Bùi Anh Tuấn 25/3/1985   151.2 178.3 329.5 Trúng tuyển
23 Ngô Thị Vân   11/12/1986 167.6 128.3 295.9 Không trúng tuyển
24 Vương Văn Vũ 27/12/1984   139.9 185.7 325.6 Trúng tuyển
 
Liên kết website khác