Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF) giai đoạn 2024-2025

10/04/2023 11:59
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, Chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2024-2025 (VAST – NRF) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 03/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023.
 

1.    Thời gian nộp đề xuất: Từ ngày 03/4 đến hết ngày 30/6/2023.
2.    Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo Quyết định số 242/QĐ-VHL ngày 01/3/2023) gồm:

a.    Công văn đề nghị của đơn vị;
b.    Đề cương đề xuất (Mẫu 2, Phụ lục I);
c.    Đơn đăng ký Nhiệm vụ (Mẫu 3, Phụ lục I);
d.    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm Nhiệm vụ phía Việt Nam/đối tác nước ngoài (Mẫu 4, Phụ lục I);
e.    Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì Nhiệm vụ phía Việt Nam/đối tác nước ngoài (Mẫu 5, Phụ lục I);
f.    Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện Nhiệm vụ của đối tác nước ngoài;
g.    Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

Hồ sơ đăng ký gồm 01 bộ gốc và 10 bộ photo kèm theo Công văn đề nghị của đơn vị gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nhất 17.00h ngày 30 tháng 6 năm 2023; Bản mềm (file .doc) của Đề cương đề xuất gửi về hòm thư điện tử tnhue@vast.gov.vn  để tổng hợp. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời hạn trên.

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế - VAST

Liên kết website khác