Thông báo nâng lương trước thời hạn năm 2016

13/02/2017 11:59

Để thực hiện việc xét nâng bậc lương truớc thời hạn cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Địa lý; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-ĐL ngày 10/12/2014 về việc ban hành Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn; Căn tình hình cụ thể, Viộn Địa lý xin thông báo một sô điều kiện, tiêu chuân nân lương trước thời hạn năm 2016 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Viện Địa lý xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 đến 12 tháng (tính đến ngày 31/12/2016) có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện về thời gian dược xét nâng bậc lương trước thời hạn

Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xét phải có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng từ 24 tháng trờ lên đối với các cán bộ được nâng bậc lương thường xuyên 3 năm 1 lần và 18 tháng trở lên đối với các cán bộ được nâng bậc lương thường xuyên 2 năm 1 lần.

3.Tiêu chuẩn về lập thành tích xuất sắc:

a) Trong thời gian giữ bậc lương hiện huởng:

Lập thành tích cao nhất thì được đưa vào xét nâng bậc lương trước thời hạn, cụ thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ít nhất là 01 làn.

Được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp Viện Địa lý ít nhất là 01 lần.

Được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến ít nhất là 02 năm.
 

Đạt được các giải thưởng khoa học có uy tín (nếu là giải tập thể phải là người đóng vai trò quan trọng trong tập thể đó).

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có thành tích đóng góp cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Địa lý, được Hội đồng thi đua khen thưởng hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Địa lý đánh giá.

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 

b) Không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
 
c) Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.
 

d) Thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là không quá 12 tháng.

4. Loại nâng lương trước thời hạn

Loại 1: Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tương đương trở lên.

Loại 2: Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng áp dụng cho các công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc cấp Viện Địa lên.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao dộng được xem xét lương trước thời hạn phải được Phòng, Trạm trực thuộc bình bầu, đề cử kèm theo các giấy tờ minh chứng cho thành tích đã đạt được trong thời gian giữ bậc lương trình lên Hội đồng xét duyệt nâng bậc lương trước hạn năm 2016 của Viện Địa lý.

Đê nghị các Phòng, Trạm trực thuộc nộp Đơn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn, báo cáo thành tích cá nhân, biên bản họp của Phòng, Trạm nơi cán bộ đang công tác, bản sao các giấy tờ: quyết định nâng lương gần nhất, quyết định thi đua - khen thưởng, các loại bằng khen, giấy khen, quyết định kéo dài thời gian công tác của cá nhân (nếu có),... cho Phòng Quản lý Tồng hợp (qua bộ phận Văn thư) trước ngày 18/02/2017./.
Liên kết website khác