Thông báo phân công trách nhiệm của Ban lãnh đạo Viện Địa lý

06/08/2016 12:59
Ngày 07/8/2016, Viện trưởng Viện Địa lý ra thông báo số 175/TB-ĐL về việc phân công trách nhiệm của Ban lãnh đạo Viện Địa lý
 
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban Lãnh đạo Viện ngày 03/08/2016;
Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ của Viện Địa lý,

Viện trường Viện Địa lý đã phân công trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Viện như sau:

1. TS. Đào Đình Châm, Viện trưởng

- Chủ tài khoản, lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Viện được quy định tại Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Địa lý. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về toàn bộ các hoạt động của Viện Địa lý;

- Trực tiếp chỉ đạo: Công tác xây dựng văn bản nội quy, quy chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Viện; công tác tổ chức - cán bộ; hành chính, kế hoạch tài chính và đầu tư.
 
- Trực tiếp kiểm duyệt toàn bộ công tác tài chính của Viện.
 
PGS.TS. Phạm Quang Vinh, Phó Viện trưởng

- Phụ trách công tác kế hoạch khoa học và hợp tác quốc tế;

- Phụ trách công tác thông tin xuất bản và thư viện.
 
PGS.TS. Ưông Đình Khanh, Phó Viện trưởng

- Phụ trách công tác công sản, đài trạm, đoàn thể và thi đua - khen thưởng;

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và an ninh - quốc phòng.

Viện Địa lý trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện để tiện liên hệ công tác./.
Liên kết website khác