Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 năm 2013

14/09/2013 11:59

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015, và Quyết định số 2632/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" (gọi tắt là Chương trình Tây Nguyên 3)”, mã số KHCN-TN3/11-15, Viện KHCNVN đã phê duyệt Danh mục 14 đề tài tuyển chọn tại Quyết định số 823/QĐ-KHCNVN ngày 22/6/2012 (xem ở đây).

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ Khoa học thuộc Chương trình Tây Nguyên 3, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (xem ở đây) về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước và Thông tư số 09/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (xem ở đây) về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước. Chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn/).

2. Hồ sơ để tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nói trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3 - Phòng 123, nhà A2, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 11h30' ngày 30/7/2012.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3 (theo địa chỉ trên). Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội.

Chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Báo Khoa học & Phát triển (www.khoahocphattrien.com.vn/news/tintucsukien/?art_id=8566) hoặc Website Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trang tin Chương trình Tây Nguyên 3 - vast.ac.vn/projects/taynguyen3/).

Nguồn tin: Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3
Xử lý tin: Bích Diệp

Liên kết website khác