Thông báo v/v thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2018

19/11/2018 11:59

                                            VIỆN ĐỊA LÝ                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN ĐỊA LÝ NĂM 2018                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO

V/v: Thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2018

 

Kính gửi:  Các thí sinh đăng ký dự tuyển

           Theo kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Địa lý năm 2018 đã được phê duyệt tại Công văn số 1243/VHL-TCCB ngày 15/6/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 16/11/2018, Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2018 đã tổ chức đánh giá hồ sơ của các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào Viện Địa lý. Kết quả có 12/12 hồ sơ hợp lệ (có danh sách kèm theo), đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn.

            Thời gian và địa điểm phỏng vấn chính thức sẽ được thông báo đến các thí sinh sau.

            Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                                                              VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                                                             Đào Đình Châm

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn được đính kèm tại đây.

Liên kết website khác