Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển Viên chức Viện Địa lý năm 2018

04/12/2018 11:59

                                        VIỆN ĐỊA LÝ                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN ĐỊA LÝ NĂM 2018                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                      Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn

kỳ xét tuyển Viên chức Viện Địa lý năm 2018

 

Kính gửi:  Các thí sinh đăng ký dự tuyển

         

    Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Địa lý năm 2018 đã được phê duyệt tại Công văn số 1243/VHL-TCCB ngày 15/6/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 10/12/2018, Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2018 sẽ tổ chức phỏng vấn đối với các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn, kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2018. Thời gian và địa điểm phỏng vấn cụ thể như sau:

    1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h30’ ngày 10/12/2018 (thứ Hai)

    2. Địa điểm: Phòng Hợp tác quốc tế (P.310), Nhà A27, Viện Địa lý, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

    Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                                                              VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                                                             Đào Đình Châm

Liên kết website khác