Thông báo về việc bảo vệ đề tài cấp cơ sở, nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015 và bảo vệ đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2016

09/11/2015 10:32
VIỆN ĐỊA LÝ
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015
 
 

THÔNG BÁO (19/HĐKH13-16)

Về việc bảo vệ đề tài cấp cơ sở, nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015
và bảo vệ đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2016
 


Kính gửi:

Các thành viên Hội đồng khoa học Viện Địa lý

Các đồng chí Trưởng phòng và các chủ nhiệm đề tài cơ sở năm 2015 và năm 2016; các chủ nhiệm nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ 2015

Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện Địa lý, Hội đồng Khoa học sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015 và bảo vệ đề cương đề tài cơ sở năm 2016 vào 2 ngày: 17 và 18 tháng 12 năm 2015.

Hội đồng Khoa học xin trân trọng thông báo:
 
Các phòng chuyên môn đôn đốc Chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ hoàn thành và nộp báo cáo (3 bản) cho thư ký Hội đồng khoa học (TS. Phan Thị Thanh Hằng) kèm theo 01 bản nhận xét phản biện trước ngày 10/12/2015.

Chuẩn bị đề cương đề tài thực hiện năm 2016.

Lịch bảo vệ đề tài cơ sở 2015,  nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ 2015 và đề cương đề tài cơ sở năm 2016 sẽ được thông báo sau.

Mỗi cán bộ khoa học được phản biện không quá 02 đề tài cơ sở và 2 đề tài khoa học trẻ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Đình Dương
 

 


Liên kết website khác