Thông báo về việc đăng tin bài trên trang thông tin địa tử của Viện Đia lý

10/10/2014 09:47

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số   219/TB-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày  10  tháng 10 năm 2014
 

THÔNG BÁO

V/v đăng thông tin hoạt động khoa học trên website Viện Dịa lý
 

Kính gửi các phòng ban trực thuộc
 

Theo kết luận của cuộc họp giao ban mở rộng Viện Địa lý ngày 10/10/2014, để quảng bá các thành tích hoạt động khoa học công nghệ trên WEBSITE Viện Địa lý, Lãnh đạo Viện đề nghị các Phòng trực thuộc cung cấp các thông tin hoạt động khoa học công nghệ: đề tài, dự án, công trình khoa học đã nghiệm thu, công bố năm 2013 đến 2014 do các cá nhân, tập thể trong phòng chủ trì thực hiện (bản file, tối đa 01 trang A4/đề tài/công trình khoa học), cụ thể:

Đối với sách / bài báo đã công bố:
Tên sách / bài báo / nhà xuất bản / tạp chí / tổng số trang
Tóm tắt nội dung của sách / bài báo
Đối với Sách có thể lấy lời giới thiệu làm thông tin giới thiệu trên Website này, kèm theo bản chụp / scan trang bìa cuốn sách.
 
Đối với đề tài, dự án đã nghiệm thu:
Tên đề tài, cấp quản lý/chủ đầu tư, đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian hoàn thành, thời điểm nghiệm thu, kết quả. Đề tài thuộc lĩnh vực nào, các cơ quan phối hợp
Tóm tắt những thành quả đạt được, ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa khoa học, khả năng ứng dụng.
Những thông tin khác.

Các hoạt động khoa học công nghệ khác trong năm 2014.

Mọi thông tin xin gửi về Ban biên tập Website trước ngày 30/10/2014:
 
Nguyễn Diệu Trinh (đ/c Email): nguyendieutrinh70@gmail.com

Vũ Anh Tài (đ/c Email): tai.botany@gmail.com hoặc ig.vast.vn@gmail.com
 

Đề nghị lãnh đạo các phòng quan tâm và thực hiện.

Xin trân trọne thông báo./.

Liên kết website khác