Thông báo Về việc học các học phần trình độ Tiến sĩ

17/09/2013 07:05
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
Số 172 / QĐ-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, Ngày 27 tháng 8 năm 2013
THÔNG BÁO
Về việc học các học phần trình độ Tiến sĩ
_________
Theo Quy chế đào tạo Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và đào tạo, Quy định đào tạo Tiến sĩ của Viện Địa lý ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-ĐL ngày 15/8/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý, các nghiên cứu sinh (NCS) trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở phải hoàn thành các học phần trình độ Tiến sĩ. Cơ sở đào tạo Viện Địa lý sẽ tổ chức lớp học các học phần trình độ Tiến sĩ (từ 03/9/2013 đến 10/9/2013) cho các NCS đã thực hiện thời gian đào tạo Tiến sĩ từ 03 năm trở lên (có danh sách kèm theo).
Khai giảng: vào 8h30 ngày 03/9/2013.
Địa điểm: phòng 201 Viện Địa lý, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Mọi thủ tục xin liên hệ:Phòng 205 hoặc phòng 801, Viện Địa lý, nhà A27 - 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội (gặp chị Hoàng Thị Hà, Đặng Thị Thủy).
Tel: (04) 37563539; (04) 37563541.
 
 
 
Nơi nhận:
- Nghiên cứu sinh
- Lưu VT&ĐT.H.04.
Q. VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
Lại Vĩnh Cẩm
 
  DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH THAM DỰ HỌC PHẦN TIẾN SĨ NĂM 2013

TT Họ và tên Thời gian đào tạo Chuyên ngành đào tạo
Bắt đầu Kết thúc Địa lý tự nhiên Địa mạo và cổ địa lý Địa lý tài nguyên và MT Thủy văn học
1 Lê  Đức Hạnh 2007 2012     X  
2 Vũ Quốc Đạt 2007 2012 X      
3 Trần Thị Ngân Hà 2008 2012     X  
4 Dương Thị Nguyên Hà 2008 2012 X      
5 Nguyễn Thị Ngọc 2008 2012     X  
6 Lê Thị Nguyệt 2008 2012 X      
7 Lê Thị Kim Thoa 2008 2012     X  
8 Phạm Hương Giang 2009 2013 X      
9 Nguyễn Thị Liễu 2009 2013     X  
10 Đỗ Thị Vân Hương 2009 2013     X  
11 Phạm Thị Hồng Nhung 2009 2013 X      
12 Nguyễn Đăng Tiến 2009 2013     X  
13 Đỗ Mạnh Tôn 2009 2013 X      
14 Hoàng Thanh Sơn 2010 2014       X
15 Nguyễn Thái Sơn 2010 2014     X  
16 Tống Phúc Tuấn 2010 2014   X    
17 Nguyễn Thu Nhung 2010 2014     X  
18 Phan Văn Phú 2010 2014 X      
19 Lê Phúc Chi Lăng 2010 2014     X  
20 Lê Tiến Vinh 2010 2014       X
21 Bùi Thị Thanh Hương 2010 2014     X  
  TỔNG SỐ 7 1 11 2
 
Liên kết website khác