Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

01/03/2017 11:59

 

I. Đăng ký thi đua năm 2017:

Danh hiệu đăng ký thi đua và hình thức khen thưởng cấp Viện HLKH&CNVN thực hiện theo Quyết định số 284/QĐ-VHL ngày 13/03/2015 của Chủ tịch Viện HLKH&CNVN ban hành Qui chế Thi đua, khen thưởng của Viện HLKH&CNVN.
 
1. Đối với tập thể đăng ký các danh hiệu:

Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CNVN;

Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN;

Tập thể lao động tiên tiến cấp Viện Địa lý.
 
2. Đối với cá nhân đăng ký các danh hiệu:

Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN;

Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp Viện Địa lý;

Lao động tiên tiến cấp Viện Địa lý.
 
 
II. Đề nghị các hình thức khen thưởng:
 
1. Khen thưởng cấp Nhà nước:

a) Đối tượng: Các cán bộ hiện đang công tác, nghỉ hưu ( hoặc dã từ trần) có dủ điều kiện và tiêu chuẩn đều có thể đề nghị khen thưởng.

b) Tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể và cá nhân được thực hiện theo quy định tại luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ (đề nghị các phòng xem xét tiêu chuẩn theo các nghị định và thông tư nêu trên đề đề xuất)

c) Hồ sơ gồm: Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng, có ý kiến xác nhận của Viện Địa lý (đối với cán bộ có quá trình cống hiến chỉ cần báo cáo tóm tắt quá trình công tác, thời gian từng giữ chức vụ, các hình thức khen thưởng và kỷ luật của cá nhân đó) (có biểu mẫu đi kèm, nộp 05 bản chính).
 
2. Các hình thức khen thưởng khác:
 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
 
Đối với hình thức khen thưởng: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” thực hiện theo qui định tại Chương IV, Thông tư số 18/2015/TT- BKHCN;
 
Tiêu chuẩn:
 
a) Đối tượng: Cá nhân phải có thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ từ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ.

Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các trường hợp sau:
 

+ Cán bộ đang bị cơ quan pháp luật khởi tố, đang thi hành án hình sự;
 
+ Cán bộ đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật với hình thức từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật.

b) Hồ sơ gồm: Báo cáo thành tích cá nhân theo phụ lục 1 (02 bản chính).
 
Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đối với hình thức khen thưởng Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện theo Quyết định số 1412/QĐ-KHCNVN ngày 28/10/2011 của Chủ tịch Viện HLKH&CNVN về việc ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương của Viện HLKH&CNVN;

 


Tiêu chuẩn:

a) Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Viện HLKH&CNVN phải có thời gian công tác liên tục tại Viện HLKH&CNVN từ 15 năm trở lên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

b) Không xét khen thưởng đối với những trường hợp sau:

+ Người đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trờ lên hoặc trong thời gian bị cơ quan thẩm quyền xem xét kỷ luật. Thời gian bị thi hành kỷ luật không được tính liên tục để xét tặng kỷ niệm chương.

+ Cá nhân đã bị buộc thôi việc do vi phạm kỷ luật.

c) Hồ sơ gồm: Báo cáo thành tích cá nhân theo phụ lục 2 (02 bản chính).
 
 

Lưu ý:
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và Công nghệ" của Bộ Khoa học và Công Nghệ và Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được xét tặng cho mỗi cá nhân và tập thề một lần.

Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” theo quy định tại Quyết định số 334/TCCB ngày 30 tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Mội trường.
 


Đề nghị các Phòng, Trạm trực thuộc thông báo tới các cán bộ của Phòng, Trạm và gửi biên bản đăng ký thi đua năm 2017, hồ sơ đề nghị xét khen thưởng trước 16h00 ngày 15/3/2017 về Phòng Quản lý tổng hợp (qua bộ phận văn thư) và file điện tử gửi theo địa chỉ qlthvdl@gmail.com (định dạng “.doc” đối với biên bản, báo cáo thành tích). Nếu quá thời hạn trên, các Phòng, Trạm trực thuộc nào chưa gửi hồ sơ coi như không có yêu cầu xét khen thưởng đợt này.

Xem toàn văn thông báo với các biểu mẫu áp dụng ở mục Tài liệu hoặc tại đây
Liên kết website khác