Thông báo về việc kết quả xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020

20/11/2020 11:59

THÔNG BÁO

V/v kết quả xét tuyển  viên chức Viện Địa lý năm 2020

 

     Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Địa lý được phê duyệt tại Công văn số 1806/VHL-TCCB ngày 22/9/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     Căn cứ vào báo cáo tổng hợp kết quả xét tuyển ngày 16/11/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020, Viện Địa lý thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số báo danh

Điểm xét tuyển (tính theo thang điểm 100)

Tổng điểm

 

 

 

 

Kết quả

Điểm môn Kiến thức QLNN (40đ)

Điểm môn chuyên ngành (60đ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

01

Nguyễn Thị Mỹ Hảo

05/11/1991

01

36,6

55,8

92,4

Trúng tuyển

     Ghi chú: Kết quả trên là điểm trung bình của các thành viên tham gia phỏng vấn.

     Trân trọng thông báo./.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hoàn

Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020 có thể được tải về tại đây.

Liên kết website khác