Thông báo về việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

28/10/2020 11:59

     Thực hiện Công văn 13556-CV/VPTW ngày 19/10/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi và tổ chức lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn như sau:

1. Mục đích

     Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

     Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Công bố các dự thảo văn kiện

     Các dự thảo văn kiện lấy ý kiến Nhân dân được đăng tải trên website của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại địa chỉ http://vast.ac.vn/van-ban?option=com_vanbanphapquy&view=vanban&id=465 từ ngày 23/10/2020 đến ngày 10/11/2020, bao gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020

- Dự tháo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020

Liên kết website khác