Thông báo về việc thanh lý ô tô

27/12/2013 03:00
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ

Số:  310   /TB-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               
Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm 2013

 

 
THÔNG BÁO
Về việc thanh lý ô tô

 
Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-ĐL ngày 20/11/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc thanh lý 02 xe ô tô, Viện Địa lý thông báo công tác tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là 02 xe ô tô đã qua sử dụng của Viện cụ thể như sau:
 
 
TT Nhãn hiệu Số khung Số máy Loại xe Thời gian sử dụng Số km Định giá khởi điểm
(triệu đồng)
1 TOYOTA LANDCRUISER FZJ80L-0124255 IFZ-0210653 9 chỗ, sản xuất 1995 17 năm 220.000
 
100
2 TOYOTA HIACE COMMUTER (S) RZH 104-00455106 0969464 12 chỗ, sản xuất 1996 17 năm 350.000 40

1. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký mua tài sản:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ 09 giờ đến 16 giờ ngày 24/12/2013 và ngày 25/12/2013, tại Viện Địa lý (Nhà A27, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
- Thời gian, địa điểm đăng ký mua tài sản: Từ ngày thông báo đến 9 giờ ngày 30/12/2013, tại Viện Địa lý (Nhà A27, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

2. Phí tham gia và tiền đặt trước.
Phí tham gia và tiền đặt trước của tài sản bán đấu giá được quy định cụ thể như sau:
Phí tham gia                                     Tiền đặt trước
200.000 đồng                                      5.000.000 đồng
 
3. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản:
Cuộc bán đấu giá được tổ chức vào lúc 10 giờ, ngày 30/12/2013 tại Viện Địa lý.

Chi tiết liên hệ: Phòng 205, Nhà A 27, Viện Địa lý, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại số: 04 37563541.

.


Nơi nhận:
-   Cục Quản lý Công sản, BTC;
-   Viện trưởng (để b/c);
-   Lưu VT. T03.
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Thu Lan

Liên kết website khác