Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013

04/12/2013 02:55
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số: 285 /TB-ĐL
Hà Nội, ngày  4  tháng  12    năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức
Viện Địa lý năm 2013
 
Ngày 2/12/2013, Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013 đã tổ chức xét tuyển hồ sơ của 26 thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào Viện Địa lý. Kết quả có 24 hồ sơ hợp lệ (có danh sách kèm theo), đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn (dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng từ ngày 15– 20/12/2013).

Có 02 hồ sơ không hợp lệ, bị loại là: Hồ sơ của Vũ Thái Loan thiếu bảng điểm đại học, hồ sơ của Phạm Thị Hằng thiếu bản sao giấy khai sinh và chứng minh thư có công chứng, sơ yếu lý lịch, lý lịch khoa học, giấy chứng nhận sức khỏe.

Thời gian và địa điểm phỏng vấn chính thức sẽ thông báo đến các thí sinh và đăng trên WEBSITE Viện Địa lý.
 
Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.T.04.
Q. VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm


Liên kết website khác