Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

18/08/2015 04:19

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ
__________
 
Số: 197/TB-ĐL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO
V./v tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

 Kính gửi: Các phòng, trạm trực thuộc


Thực hiện công văn số 1425/VHL-VP ngày 27/7/2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Viện Địa lý đề nghị các phòng, trạm trực thuộc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luận Hình sự (sửa đổi) với các nội dung sau:

Nội dung lấy ý kiến: Bao gồm toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trọng tâm là những vấn đề được xác định tại Phụ lục I.

Hình thức lấy ý kiến: Góp ý bằng văn bản

Đối tượng lấy ý kiến: Gồm các cán bộ, viên chức và người lao động trong phòng, trạm trực thuộc;

Các phòng, trạm trực thuộc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luận Hình sự (sửa đổi) theo đề cương báo cáo (Phụ lục II kèm theo) gửi về Viện Địa lý qua bộ phận Văn thư - Phòng Quản lý tổng hợp và gửi qua email: qlthvdl@gmail.com hoặc chamvdl@gmail.com (Gồm 01 bản in gửi kèm theo file số) trước ngày 26/8/2015.


Đề nghị lãnh đạo các phòng, trạm trực thuộc báo cáo tình hình tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo đúng tiến độ để Phòng Quản lý tổng hợp kịp tổng hợp, trình Viện trưởng và gửi báo cáo lên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Viện (để b/c);
- Dán bảng tin;
- Website của VĐL;
- Lưu: VT.C20.
TL. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

(đã ký)

 
Đào Đình Châm

 

Liên kết website khác