Thông báo xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, dự án KHCN cho kế hoạch 2023

20/07/2022 11:59
Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm 2023, Viện Hàn lâm KHCNVN thông báo tới các đơn vị đăng ký chủ trì và các cán bộ khoa học có đề xuất nhiệm vụ KHCN xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện theo quy định tương ứng với từng loại hình cụ thể và gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN.

Thời hạn gửi: trước 17h ngày 15/8/2022.

Các nhiệm vụ, dự án đã được Hội đồng/Tổ tư vấn của Viện Hàn lâm đánh giá và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gửi kèm trong các Phụ lục.

Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ không đưa vào xem xét thẩm định các hồ sơ nhiệm vụ, dự án nộp sau thời gian trên và các hồ sơ không đúng, hoặc không đầy đủ theo quy định.

Số lượng và quy mô các nhiệm vụ, dự án được đưa vào triển khai sẽ căn cứ vào khả năng đáp ứng vốn của ngân sách nhà nước cho Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2023.

Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo công khai rộng rãi, niêm yết trên bảng tin để các cán bộ khoa học có tên trong phụ lục thực hiện theo đúng thời hạn.

Toàn văn thông báo (kèm theo phụ lục) xem tại đây.

Liên kết website khác