Thông tin Đề tài TN3/T12: Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt - Lào (tỉnh Kontum và Attapeu) phục vụ quy hoạch các khu dân cư và phát triển bền vững

25/08/2015 12:59

Thông tin đề tài:

 

 

Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý – Viện Hàn lâm KHCNVN

 

 

 
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Xuân Phong

Thư ký đề tài: ThS. Trương Phương Dung

Thời gian thực hiện: 10/2011 – 9/2014

 

Mục tiêu của đề tài

 

 

Mục tiêu chung: Ổn định dân cư và phát triển bền vững vùng biên giới Việt Lào.

 

 

Mục tiêu cụ thể:

 

 
Làm rõ các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội hai tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Attapeu (Lào)

Định hướng quy hoạch phát triển các khu dân cư cho bốn huyện biên giới hai tỉnh

Đề xuất mô hình liên kết phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng biên giới hai tỉnh.

 

Sản phẩm của đề tài

 


Cơ sở dữ liệu GIS tài nguyên tự nhiên tỉnh Kontum và Attapeu và hướng dẫn sử dụng

Báo cáo và bản đồ định hướng quy hoạch phát triển dân cư, tỷ lệ 1/50.000 cho các huyện biên giới thuộc hai tỉnh Kontum, Attapeu

Các mô hình liên kết phát triển kinh tế-xã hội bền vững vùng biên giới

Đào tạo, chuyển giao công nghệ sử dụng  cơ sở dữ liệu GIS cho địa phương

Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài

Công bố 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia

Đào tạo 02 Thạc sĩ và Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ
 
Liên kết website khác