Thông tin luận án và các luận điểm bảo vệ của NCS Nguyễn Đăng Tiến

24/02/2016 03:47
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng

Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường

Mã số: 62 44 02 19

Họ và tên nghiên cứu sinh:       Nguyễn Đăng Tiến

Khóa đào tạo: 2009 - 2013

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
1. PGS.TS. Đặng Duy Lợi
2. PGS.TS. Nguyễn Khanh Vân

Cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học & Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Các luận điểm bảo vệ

Luận điểm 1: Điều kiện tự nhiên, SKH khu vực QN - HP phân hóa đa dạng, được xác định bởi sự phân hóa thành các thể tổng hợp ĐLTN, các loại SKH và đặc điểm nhân văn tạo nên những nét đặc thù - là tiềm năng và những lợi thế so sánh trong PTDL trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Luận điểm 2: Khu vực QN-HP thuận lợi khai thác nhiều LHDL và khả năng phát triển nhiều điểm du lịch dựa trên sự đa dạng, tính đặc trưng, mức độ tập trung của TNDL và mức độ thuận lợi của điều kiện SKH. Kết quả đánh giá mức độ thuận lợi của các LHDL, điểm du lịch là cơ sở khoa học quan trọng để đề xuất các định hướng và giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên nhằm phát triển DLBV.

Những điểm mới của luận án

Phân vùng ĐLTN và phân loại SKH khu vực QN-HP, kết quả thành lập bản đồ phân vùng ĐLTN và bản đồ phân loại SKH khu vực QN-HP ở tỷ lệ 1/100.000. Đây là cơ sở khoa học cho đánh giá TNDL và điều kiện SKH cho PTDL.

Xác định các mức độ thuận lợi đối với từng LHDL và điểm du lịch dựa trên hệ thống các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá TNDL và điều kiện SKH. Kết quả đánh giá là cơ sở đưa ra những định hướng và đề xuất các số giải pháp, mô hình (tổ chức không gian du lịch) phát triển phù hợp nhất với các ĐKTN, SKH, môi trường sinh thái và các điều kiện KT-XH của khu vực nghiên cứu.

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Vê mặt khoa học: Kết quả nghiên cửu sẽ làm sáng tỏ những mặt thuận lợi và hạn chế của điều kiện tự nhiên, nhân văn và điều kiện SKH cho việc triển khai các hoạt động du lịch và từng LHDL phục vụ PTDL trên quan điểm PTBV. Đồng thời, những vấn đề lý luận, thực tiễn nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu trong đánh giá ĐKTN, nhân văn và SKH phục vụ mục đích của con người trong đó có hoạt động du lịch.

Vê mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và tài liệu tham khảo có giá trị cho việc hoạch định chiến lược và thiết kế tổ chức không gian phát triển du lịch trong tổng thể phát triển KT-XH chung của khu vực QN-HP. Đồng thời kết quả này là tài liệu chỉ dẫn cho các cấp chính quyền địa phương cụ thể hóa kế hoạch, tổ chức hoạt động du lịch, thực thi các giải pháp cho phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

4. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
Du lịch biển - đảo là một trong những thế mạnh của QN-HP. Trong tương lai có thể đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển một số loại hình du lịch mới, hiện đại như du lịch đua thuyên, thả dù, lướt sóng v.v... Đây là những loại hình du lịch chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện khí hậu thời tiết, do đó cần nghiên cứu sâu, kỹ hơn để phát triển ở QN-HP.
Liên kết website khác