Ths. Tống Phúc Tuấn

13/08/2015 04:21

Ths. Tống Phúc Tuấn

Các công trình khoa học đã công bố

Bài báo
 
Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi lõm vùng đồi núi thấp lưu vực sông Cầu. Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn, 2003. Tạp chí các khoa học về trái đất. Số 25, tập IV.

Nghiên cứu địa mạo phục vụ đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường lưu vực Sông Cầu. Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn, Đặng Văn Bào. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội,  XXI/ I, 2005.

Nghiên cứu điều kiện địa mạo làm cơ sở cho việc quản lý các hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Tuyển tập báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hội thảo quốc gia lần I,  2005.

Phân tích địa mạo khu vực làm cơ sở khoa học định hướng phát triển bền vững huyện Sốp Cộp, Sơn La. Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, No22, 2006.

Phân tích địa mạo khu vực làm cơ sở đánh giá nguy cơ tiềm ẩn tai biến địa động lực tỉnh Điện Biên. Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 2008.

Những kết quả ban đầu về phân tích tương quan giữa điều kiện địa hình và lượng mưa ở Nghệ An. Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 3. Tuyển tập các báo cáo khoa học. NXB KHKT, 2008.

Tai biến trượt lở sườn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo. Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Nguyễn Ngọc Thành, Tống Phúc Tuấn. Tạp chí các khoa học về trái đất. No 30/3, 2008.
Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu, Chí Viễn (Huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng). Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Lại Huy Anh, Võ Thịnh, Nguyễn Ngọc Thành, Tống Phúc Tuấn. Tạp chí các khoa học về trái đất, No 29/2, 2007.
Liên kết website khác