ThS. Trần Thị Thúy Vân

13/08/2015 04:10

ThS. Trần Thúy Vân
NCVC
Các công trình công bố chủ yếu

TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
I Sách chuyên  khảo      
4 Rừng và tác động của thủy điện lên rừng ở Việt Nam (chương 3) Đồng tác giả Nxb. Khoa học và Kỹ thuật 2016
5 Atlat Tây Nguyên Đồng tác giả Nxb. Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
ISBN 978-604-904-958-3
2016
II Tạp chí, Hội nghị quốc gia      
 1.  
Đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn phát triển bền vững vùng núi đá vôi tỉnh Hà Giang Đồng tác giả Hội thảo Vì Hà Giang phát triển 2011
 1.  
Nghiên cứu các kiểu thảm thực vật tự nhiên lưu vực sông Chu, tỉnh Thanh Hóa Đồng tác giả Hội nghị Địa lý toàn quốc lần VI. Tr 477-486
Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ
2012
 1.  
Đa dạng tài nguyên thực vật tài khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca, tỉnh Hà Giang Đồng tác giả Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. Tr 242-247
Nxb. Đại học Thái Nguyên
2013
 1.  
Đánh giá điều kiện khí hậu phục vụ phát triển rừng ngập mặn dải ven biển Quang Ninh – Hà Tĩnh Đồng tác giả Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. Tr 482-492
Nxb. Đại học Thái Nguyên
2013
 1.  
Đánh giá biến động thảm thực vật Quảng Ninh giai đoạn 2000-2010 phục vụ định hướng phát triển bền vững tài nguyên rừng Đồng tác giả Hội nghị Địa lý toàn quốc lần VIII
Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
2014
 1.  
Đa dạng sinh học và những thách thức trong phát triển bền vững tại khu du lịch “Công viên biển xanh” huyện Tĩnh  Gia, tỉnh Thanh Hóa Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc gia lần III – Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH. Tr 47-57
ISBN 978-604-913-427-2
Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ
2015
 1.  
Kết quả bảo tồn một số loài cây hạt trần quý hiếm vùng núi đá vôi ở Đồng Văn – Hà Giang Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc gia – Tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng xanh. Tr 71-75
ISBN 978-604-62-3694-8
Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội
2015
 1.  
 Kết quả phân tích giá trị các hệ sinh thái núi đá vôi ở xã Thài Phìn Tủng, tỉnh Hà Giang. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học trái đất và môi trường. Tập 32, Số IS (2016) 419-424. 2016
 1.  
Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái trạm Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Đồng tác giả Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ IX
Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ
ISBN 978-604-913-513-2
2016
 1.  
Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận Đồng tác giả Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ IX
Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ
ISBN 978-604-913-513-2
2016
 1.  
Bảo tồn nguồn gen quý hiếm dựa vào cộng đồng ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng  Văn, tỉnh  Hà Giang Đồng tác giả Tạp chí Môi trường chuyên đề số III tháng 11/2016
ISSN: 1859-042X
2016
 1.  
Sinh khí hậu với phát triển rừng ngập mặn ở Thái Bình Đồng tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học trái đất và môi trường. Tập 32, Số IS (2016) 419-424. 2017
 1.  
Đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Sơn La (giai đoạn năm 2003-2014) Đồng tác giả Tạp chí Đại học Sư phạm Hà Nội 2017

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,
nhiệm vụ khác đã chủ trì và tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc
Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1.Điều tra, nghiên cứu thực vật xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang góp phần bảo tồn, khôi phục hệ sinh thái núi đá vôi 2010-2011 Đề tài cơ sở   Đã nghiệm thu
2. Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái khu vực Cồn Vành huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 2016 Đề tài cơ sở   Đã nghiệm thu
3. Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu vực Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 2017 Đề tài cơ sở   Chưa nghiệm thu
Tên đề tài,dự án,
nhiệm vụ khác đã  tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc
Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1.Chuyên gia tư vấn về bảo tồn nguồn gen quý hiếm và Thư ký Dự án
Dự án: Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm của hệ sinh thái núi đá vôi ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (VN/06/011).
2007-2013 Dự án hợp tác với
GEF SGP/UNDP
Đã nghiệm thu
2. Thư  ký dự án, chuyên gia tư vấn bảo tồn nguồn gen dựa vào cộng đồng
Dự án: Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển giống bò vàng vùng cao, góp phần cải thiện mức sống và nâng cao nhận thức về bảo tồn nguồn gen vật nuôi cho cộng đồng xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 
MS: VN/SGP/0P4/RAF/08/008
2008-2013 Dự án hợp tác với
GEF SGP/UNDP
Đã nghiệm thu
3. Chủ trì đề mục: Thành lập bản đồ thảm thực vật thành phố Hà Nội
Thư ký đề tài: Nghiên cứu biến động mặt nước tự nhiên của Thành phố Hà nội từ năm 1980 đến nay để phục vụ định hướng quy hoạch và đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt.
2011-2012 Đề tài độc lập cấp Viện Khoa học Việt Nam Đã nghiệm thu
4. Chủ trì đề mục: Chuyển đổi hệ tọa độ UTM bản đồ rừng sang VN 2000
Đề tài: Chuyển đổi hệ tọa độ UTM sang VN2000 của bản đồ 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh
2011 – 2012 Cấp tỉnh Quảng Ninh Đã nghiệm thu
5. Chủ trì đề mục: Thành lập bản đồ thảm thực vật Khu BTTN Tà Xùa, Copia, Xuân Nha
Dự án: Điều tra đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn Xuân Nha, Copia, Tà Xùa tỉnh Sơn La
2011-2012 Dự án hợp tác với KWf7 Đã nghiệm thu
6. Chủ trì đề mục: Thành lập bản đồ các hệ sinh thái tỉnh Quảng Ninh; Đặc điểm các hệ sinh thái đất ngập nước Quảng Ninh
Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đất ngập nước Quảng Ninh
Thư ký đề tài: Kiểm kê và đánh giá hiện trạng đất nước tỉnh Quảng Ninh bằng công nghệ viễn thám đa thời gian và GIS để phục vụ đề xuất định hướng phát triển bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai
2011-2012 Đề tài hợp tác giữa Viện KH và CN VN với Sở KHCN Quảng Ninh Đã nghiệm thu
7. Chủ trì đề mục: Thành lập bản đồ thảm thực vật thành phố Hải Phòng năm 2000, 2005, 2010
Báo cáo thảm thực bì đảo Cát Bà
Đề tài: Nghiên cứu thành lập bản đồ trường nhiệt của đảo Cát Bà nhằm phục vụ công tác dự báo cháy rừng và đề xuất các giải pháp phòng tránh
2011-2013 Đề tài hợp tác giữa Viện KH và CN VN với Sở KHCN Hải Phòng Chưa nghiệm thu
8. Chủ trì đề mục: Thành lập bản đồ các hệ sinh thái tỉnh Ninh Bình; Đặc điểm các hệ sinh thái đất ngập nước  Ninh Bình
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đất ngập nước tỉnh Ninh Bình bằng công nghệ viễn thám và GIS  nhằm khai thác, bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước
2012-2013 Cấp tỉnh Ninh Bình Đã nghiệm thu
9. Chủ trì thực hiện: Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng trạm y tế xã Hồng Quang, xã Hạnh Phúc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 2013 Hợp tác với ChildFun VietNam Đã nghiệm thu
10. Chủ trì đề mục: Thành lập bản đồ thảm thực vật Tây Nguyên
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá nguồn lực tự nhiên, biến động sử dụng tài nguyên và xác lập các mô hình kinh tế sinh thái bền vững cho một số vùng địa lý trọng điểm khu vực Tây Nguyên, Mã số TN3-03
2012-2014 Đề tài cấp Nhà nước Đã nghiệm thu
11. Chủ trì đề mục: Nghiên cứu loại cháy rừng (vật liệu, hệ số bắt cháy) và đặc điểm cháy rừng ở Phú Yên
  Một số đặc điểm thảm thực vật gây cháy rừng và ảnh hưởng của thực bì đến cháy rừng
Đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ phân vùng có nguy cơ cháy rừng và chỉ huy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu”.
2012-2014 Đề tài cấp Nhà nước Đã nghiệm thu
12. Chủ trì đề mục: Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất thành phố Sơn La
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tích hợp tư liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý để quản lý biến động sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
2014-2015 Đề tài cấp Tỉnh Sơn La Đã nghiệm thu
13. Chủ trì đề mục: Đặc điểm các hệ sinh thái các tỉnh Bắc Trung Bộ
Đề tài: Đánh giá mức độ tổn thương của các hệ thống KT-XH do tác động của BĐKH tại vùng Bắc Trung bộ (thí điểm cho tỉnh Hà Tĩnh), mã số BĐKH-24
2013-2015 Đề tài cấp Nhà nước Đã nghiệm thu
14. Chủ trì đề mục: Biên tập bài viết phục vụ xây dựng Atlat điện tử Tây Nguyên
Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và Atlat điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên
Mã số: TN3- T22
2013-2016 Đề tài cấp Nhà nước Đã nghiệm thu
15. Chủ trì đề mục: Đánh giá tình hình sử dụng đất khu vực nhà máy thủy điện Sơn La năm 2003
Đề tài: Đánh giá tình hình biến động sử dụng đất ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng dân cư khu vực nhà máy thủy điện Sơn La sau khi xây dựng.
Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý quỹ đất để ổn định đời sống cộng đồng
2015 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
16. Thư ký đề tài: Nghiên cứu diễn biến tài nguyên rừng bằng tư liệu viễn thám đa thời gian để định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy sản và phát triển tài nguyên rừng tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 2- Xây dựng cơ sở dữ liệu) 2015-2016 Đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh Đã nghiệm thu
17. Chủ trì đề mục: Phân tích đặc điểm lớp phủ thảm thực vật đảo Phú Quý, đảo Cồn Cỏ
Thành lập bản đồ thảm thực vật đảo Phú Quý, đảo Cồn Cỏ
Dự án: Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải
2015-2016 Đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường Chưa nghiệm thu
18. Chủ trì đề mục: Thành lập bản đồ hệ sinh thái Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn
Đánh giá vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ hệ sinh thái núi đá vôi ở Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn
Nghiên cứu nguồn tài nguyên thực vật trên Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn
Thư ký đề tài: Nghiên cứu, đề xuất mô hình thích hợp nhằm bảo tồn hệ sinh thái núi đá vôi ở Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
2016 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
19. Thư ký đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên nước mặt theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành kèm Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 2017 Đề tài cấp Bộ Đang thực hiện
20. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn cho Thành phố Đà Nẵng”, mã số ĐTĐLCN.36/16   2016 –2018 Đề tài cấp Nhà nước Đang thực hiện
21. Đề tài: Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất thành phố Đà Nẵng, đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý. Mã số VAST-NĐP.04/16-17 2016-2018 Đề tài cấp VAST phối hợp với Đà Nẵng Đang thực hiện

Liên kết website khác