Thư mời giới thiệu trực tuyến ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023

17/03/2023 11:59

Để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có thư mời số 33/TM-HĐGSNN ngày 16/3/2023 để giới thiệu trực tuyến ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tại địa chỉ http://hdgsnn.gov.vn/gtuv
Trong quá trình giới thiệu trực tuyến, để được hỗ trợ kỹ thuật, Giáo sư/Phó Giáo sư liên hệ với Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước:

  • Điện thoại: 024.39233396 (trong giờ hành chính)
  • Email: tatuan@moet.gov.vn

Thư mời có thể được tải vệ tại đây

Liên kết website khác