Thủ tục Đăng ký đề nghị tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài

16/12/2016 11:59


 l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/06/2000;

- Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của chính phủ ngày 22/10/2003 về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 02/11/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ngày 15/06/2009 quy định tài trợ hỗ trợ nghiên cứu khoa học.


II. Thủ tục Đăng ký đề nghị tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài

a. Trình tự thực hiện:

 


- Nhà khoa học, nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký đề nghị tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn tại các phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học ở nước ngoài.

- Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

- Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho cá nhân có hồ sơ được chấp nhận tài trợ.


b. Cách thức thực hiện:

 


Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- 01 đơn đề nghị tài trợ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác;

- Thư giới thiệu của 02 giáo sư Việt Nam có cùng chuyên ngành khoa học;

- Thư mời hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc chấp nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học là nơi làm việc của giáo sư nước ngoài có cùng chuyên ngành khoa học;

- 01 thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài và kế hoạch thực hiện các nội dung nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học ở nước ngoài được giáo sư nước ngoài chấp thuận;

- 01 lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị tài trợ;

- 01 dự toán kinh phí xin tài trợ của Quỹ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được phía nước ngoài cam kết tài trợ (nếu có).


d. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


Công dân Việt Nam đang làm công tác nghiên cứu khoa học tại một tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tài trợ.

h. Lệ phí: Không.
 
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị tài trợ (đang xây dựng).

- Thư giới thiệu (đang xây dựng).

- Lý lịch khoa học (đang xây dựng).

- Dự toán kinh phí xin tài trợ (đang xây dựng).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xem xét, tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn (dưới 6 tháng) của nhà khoa học, nghiên cứu sinh đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ tại các tổ chức khoa học, phòng thí nghiệm ở nước ngoài mà trong nước chưa có đủ điều kiện để thực hiện.

- Hồ sơ đề nghị tài trợ phải được gửi đến Quỹ chậm nhất là 3 tháng trước ngày bắt đầu thực hiện nghiên cứu ở nước ngoài.

- Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị tài trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản lý của Quỹ, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.
Liên kết website khác