Thủ tục gia hạn thời gian thực hiện đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

03/02/2017 05:32

Trường hợp đề nghị Viện Hàn lâm xem xét và cho phép gia hạn thời gian thực hiện không quá 06 tháng, hồ sơ gồm có:

- Công văn đề nghị gia hạn thời gian thực hiện đề tài của đơn vị chủ trì gửi Viện Hàn lâm;

- Đơn của chủ nhiệm đề tài đề nghị Viện Hàn lâm cho phép gia hạn thời gian thực hiện đề tài theo mẫu đã ban hành kèm theo Quyết định quản lý từng loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Trường hợp đề nghị Viện Hàn lâm xem xét và cho phép gia hạn thời gian thực hiện trên 06 tháng, hồ sơ gồm có:

- Công văn đề nghị và Đơn của chủ nhiệm đề tài như Hồ sơ xin gia hạn thời gian thực hiện 06 tháng như trên;

- Bổ sung Biên bản họp Hội đồng khoa học của đơn vị (trong đó ghi rõ những kết quả dạt được và chưa đạt được của đề tài, thời gian xin gia hạn, lý do xin gia hạn có thuyết phục và phù hợp với thời gian xin gia hạn không);

Trường hợp đề tài đề nghị gia hạn thời gian thực hiện lần 02 phải có lý do rất đặc biệt thì Chủ tịch Viện mới xem xét và giải quyết, Hồ sơ gia hạn như trường hợp trên 06 tháng.
Liên kết website khác