Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

13/04/2023 11:59

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (viết tắt là Viện Hàn lâm) ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu để từ đó đề ra giải pháp để các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành các mục tiêu đề ra

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:

- Triển khai hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn đơn vị các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào đời sống;

- Đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện hiểu đúng, đầy đủ về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị bằng các hình thức phù hợp; định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm báo cáo Viện Hàn lâm về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời kèm file word về địa chỉ email giangkh@vast.vn để tổng hợp.

 

Liên kết website khác