Trạm Nghiên cứu tổng hợp Tài nguyên và Môi trường miền Trung

02/08/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Phó trạm trưởng phụ trách: ThS. Lê Ngọc Hiển

Các cán bộ, viên chức:

- CN. Lâm Thị Hồng Nhung

- Ông Nguyễn Thái Quý

- Ông Trần Văn Ánh

Liên lạc: Đường Trương Pháp, xã Quang Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình


 
2. Chức năng, nhiệm vụ:
 • Quan trắc, theo dõi, đo đạc thường xuyên liên tục các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, các yếu tố môi trường nhằm xây dựng một hệ thống số liệu điều tra cơ bản có độ chính xác cao, ổn định, phù hợp với vùng sinh thái miền Trung.
 • Xây dựng và hoàn chỉnh các quy trình đo đạc, khảo sát các yếu tố địa lý và môi trường cũng như các quy trình đánh giá kinh tế, tài nguyên, đánh giá tác động môi trường cho vùng sinh thái miền Trung và mặt cắt vịnh Bắc Bộ.
 • Xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái và lựa chọn các mô hình thích hợp cho các khu vực khác nhau trong vùng.
 • Ứng dụng thử nghiệm các công nghệ mới cải tạo đất và cải thiện môi trường nước, không khí,… ngăn ngừa ô nhiễm. Tham gia giải quyết các yêu cầu của địa phương về: Thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư phát triển tại địa phương.
 • Đào tạo, chuyển giao công nghệ và tư vấn cho địa phương về các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường.

 

3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:

     Từ năm 2015 đến nay, Trạm Nghiên cứu tổng hợp Tài nguyên Môi trường miền Trung được đầu tư nâng cấp và trang bị hệ thống trang thiết bị phục vụ quan trắc tự động và quan trắc định kỳ các yếu tố môi trường nước biển; khí hậu - thời tiết; nước mặt; nước ngầm vùng ven biển tỉnh Quảng Bình. Hệ thống trang thiết bị phục vụ quan trắc môi trường của Trạm hiện nay, gồm:

 • Hệ thống quan trắc tự động: Trạm radar WaMos II (CHLB Đức) quan trắc tự động các yếu tố hải văn và chất lượng nước biển; hệ thống quan trắc tự động khí hậu - khí tượng.
 • Thiết bị phân tích: Cân phân tích mẫu 10-4; máy cất nước 2 lần; máy quang phổ tử ngoại khả kiến; cân đất hiện trường; thiết bị lấy mẫu môi trường (không khí; đất; nước; trầm tích); tủ sấy.
 • Thiết bị quan trắc, khảo sát hiện trường: Máy đo nhiệt ẩm; máy đo độ ồn; máy độ bức xạ nhiệt; thiết bị đo độ ẩm và pH đất; máy đo tốc độ gió; máy đo pH; ống đong dung trọng; thiết bị đo hồi âm sâu; máy đo thủy triều; máy chụp ảnh; thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu.

4. Các thành tựu nổi bật:

 • Từ năm 2018 đến nay, Trạm Nghiên cứu tổng hợp Tài nguyên Môi trường miền Trung đã thực hiện nhiệm vụ quan trắc định kỳ một năm một lần các yếu tố môi trường nền gồm: Nước mặt lục địa (07 điểm); nước ngầm (08 điểm) nước biển ven bờ (08 điểm); đất (07 điểm); không khí (06 điểm). Cung cấp số liệu để hàng năm xuất bản cuốn “Kết quả quan trắc các yếu tố khí tưởng, hải văn và môi trường tại trạm Đồng Hới (Quảng Bình) và Trạm Cồn Vành (Thái Bình)”.
 • Quan trắc, đo đạc liên tục và định kỳ các yếu tố địa lý, các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực, xây dựng hệ thống số liệu điều tra cơ bản có độ chính xác cao, cung cấp số liệu phục vụ các nhu cầu theo chức năng của Trạm.
 • Nghiên cứu đặc điểm và qui luật biến động tài nguyên và môi trường khu vực miền Trung và mặt cắt vịnh Bắc Bộ, đánh giá tác động môi trường, đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng tránh thiên tai và phát triển bền vững.
 • Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong triển khai các nhiệm vụ quan trắc, nghiên cứu và ứng dụng trên địa bàn
Liên kết website khác