Trạm Quan trắc Nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc bộ

02/07/2013 11:59
1. Nguồn nhân lực:

Phó trưởng trạm phụ trách: CN. Nguyễn Ngọc Thành

Các cán bộ, viên chức:

- Ông Phạm Xuân Hiu

- Ông Đặng Trọng Sáng

Liên lạc: Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình


 
2. Chức năng, nhiệm vụ:
 • Quan trắc, theo dõi, đo đạc thường xuyên liên tục các yếu tố tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, các yếu tố môi trường nhằm xây dựng một hệ thống số liệu điều tra cơ bản có độ chính xác cao, ổn định, ở vùng sinh thái đặc thù khu vực ven biển thuộc đồng bằng Bắc Bộ và vùng biển thuộc Vịnh Bắc Bộ.
 • Xây dựng và hoàn chỉnh các qui trình đo đạc, khảo sát các yếu tố địa lý và môi trường cũng như các qui trình đánh giá kinh tế, tài nguyên, đánh giá tác động môi trường cho vùng sinh thái khu vực đồng bằng Bắc Bộ và mặt cắt Vịnh Bắc Bộ.
 • Xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái và lựa chọn các mô hình thích hợp cho các khu vực khác nhau trong vùng.
 • Ứng dụng thử nghiệm các công nghệ mới cải tạo đất và cải thiện môi trường nước, không khí, sử dụng năng lượng mới, vật liệu mới ngăn ngừa ô nhiễm.
 • Tham gia giải quyết các yêu cầu của địa phương về: thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên phương diện tài nguyên và môi trường và phòng tránh thiên tai. Thực hiện các đánh giá tác động môi trường của các hoạt động phát triển tại địa phương.
 • Đào tạo chuyển giao khoa học, công nghệ và tư vấn cho địa phương về các lĩnh vực sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường thực hiện hợp tác quốc tế về vấn đề tổ chức đài, Trạm quan trắc nghiên cứu.
 
3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:
     Từ năm 2017, Trạm Quan trắc, nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc Bộ được đầu tư xây dựng nhà làm việc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên ngành phục vụ hoạt động quan trắc môi trường. Hệ thống các trang thiết bị đã được đầu tư gồm:
 • Hệ thống máy bay không người lái (UAV) gắn camera siêu phổ (hãng BaySpec);
 • Trạm quan trắc sinh thái - khí hậu (quan trắc phát thải khí CO2 và CH4; lượng bốc hơi; bức xạ; nhiệt độ; độ ẩm đất, v.v...);
 • Ô kiểm định ảnh viễn thám với diện tích 3.600 m2.
 • Trạm quan trắc động thái nước dưới đất ở độ sâu 40 m và 120 m;
 • Trạm quan trắc khí tượng tự động;
 • Thiết bị lấy mẫu hiện trường (lấy mẫu nước, đất, trầm tích, không khí);
 • Thiết bị định vị DGPS.

4. Các thành tựu nổi bật:

 • Từ năm 2013, sau khi được thành lập, Trạm Quan trắc, nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc Bộ trở thành 1 điểm quan trắc thường xuyên, liên tục các yếu tố ăn mòn vật liệu (mẫu kim loại và nhựa) của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới với 18 giá phơi mẫu; tần suất lấy mẫu 6 tháng/lần.
 • Từ năm 2013 đến nay, Trạm Quan trắc, nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc Bộ đã thực hiện nhiệm vụ quan trắc định kỳ một năm một lần các yếu tố môi trường nền gồm: Nước mặt lục địa (3 điểm); nước ngầm (4 điểm) nước biển ven bờ (5 điểm); đất (4 điểm); không khí (2 điểm).
Liên kết website khác