TS. Lê Văn Hương

12/08/2015 06:04

TS. Lê Văn Hương

Phó bí thư Chi bộ
Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Địa lý
Trưởng phòng Địa lý kinh tế - Xã hội và Nhân văn

Các công trình khoa học tiêu biểu

Báo, tạp chí:

Làng nghề Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư  phạm Hà Nội. 2/2003. 4/2003. 114 - 117

Vai trò của làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 2(33)/2003. 5/2003. 86 - 89

Nghiên cứu ảnh hưởng của sản xuất công nghiệp tới môi trường tỉnh Thái Nguyên. Tuyển tập các công trình nghiên cứu Địa lý, NXB KHKT, 2003. Giấy phép XB: 113-225-15/9/2003. Nộp lưu chiểu 11/2003. 2003. 529 - 537

Làng nghề đúc đồng Đại Bái trên con đường phát triển công nghiệp nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư  phạm Hà Nội. 5/2003. 10/2005. 92 - 96

Một số vấn đề của làng nghề truyền thống Việt Nam hiện nay. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư  phạm Hà Nội. 2/2005. 4/2006. 127 - 131

Hiện trạng mô hình tổ chức sản xuất cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy Địa lý. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư  phạm Hà Nội. 11/2006. 177 - 182

Làng nghề Bắc Ninh và ô nhiễm môi trường. Tạp chí Địa chính. 3/2007. 6/2007. 18 - 22

Đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái khu thắng cảnh Hương Sơn. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Hiện trạng một số hình thức tổ chức sản xuất ở các làng nghề tỉnh Bắc Ninh. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2008. 10/2008. 823 - 827

Một số kết quả khảo sát điều kiện KTXH phục vụ xây dựng định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy sản và phát triển tài nguyên rừng tỉnh Quảng Ninh. Tài nguyên và Môi trường. 8/209. 4/2009. 50-52

The impacts of socio-economic activities on the environment of Huong river basin. Kiev - Crưm, Ucraina. 4/2011. 2011. 22-27

Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Savannakhet (nước CHDCND Lào). Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012. 2012. 647-654

Chỉ số phát triển con người (HDI) Việt Nam giai đoạn 1990 - 2011. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012. 2012. 923-930

Nghiên cứu diễn biến tài nguyên rừng tỉnh Quảng Ninh bằng tư liệu viễn tham đa thời gian. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012. 2012. 333-338

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hạn hán đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên qua chỉ số nhạy cảm hạn kinh tế - xã hội. Tạp chí Các khoa học Trái đất. 4/2013. 2013. 381-386

Tác động của thiên tai đến sinh kế các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai. Tạp chí Các khoa học Trái đất. 4/2013. 2013. 342-348

Identification and assessment of environment conflicts in central highlands in innovation period (f-rom 1990 to now). Proceeding of the first VAST – BAS workshop on science and technology. 2014. 581-586
Liên kết website khác