TS. Võ Thịnh

12/08/2015 06:05

TS. Võ Thịnh

Phó trưởng phòng Địa mạo Địa động lực
 
Các công trình khoa học tiêu biểu

Bài báo

1.    The study and application of remote sensing for investigating the geomorphology of the Mekong and Red rivers coastal zones (1989). “Remote sensing application to coastal zone studies and environmental monitoring”, p. 39-44, ESCAP/UNDP Regional Remote Sensing Programme, Hanoi, Viet Nam. Le Duc An, Vo Thinh.

2.    Đặc điểm địa mạo các đảo vùng thềm lục địa Việt Nam (1991). Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần thứ III, 206-213. Lại Huy Anh, Korotky, Võ Thịnh.

3.    Nhiệm vụ của địa mạo trong khai thác và sử dụng hợp lý vùng bãi triều ven biển hiện đại (1991). Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần thứ III, tr. 213-217. Lại Huy Anh, Võ Thinh

4.    Vài nét về các thềm biển trên các đảo ven bờ Việt Nam (1998). Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý, Viện Địa Lý, Nxb KHKT, tr.18-25. Võ Thịnh.

5.    Địa mạo các đảo ven bờ và phương hướng sử dụng hợp lý chúng (1999). Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV (1999), tr. 789-796, Nxb Thống kê. Lại Huy Anh, Võ THịnh....

6.    Kết quả nghiên cứu địa mạo đới đứt gãy Sông Hồng" (2000). Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 4(t22), tr. 253-257. Lê Đức An, Võ Thịnh...

7.    Đặc điểm quá trình thành tạo địa hình ngoại sinh hiện tại ở Việt Nam (2000). Hội nghị khoa học lần thứ 14 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, tr. 5-13. Lại Huy Anh, Võ Thịnh....

8.    Các bậc địa hình dãy Con Voi và đặc điểm nâng tân kiến tạo (2001). TC Các KH về Trái Đất. Lê Đức An, Võ Thịnh....

9.    Đánh giá tiềm năng bãi tắm phụ vụ du lịch khu vực Văn Phong-Đại Lãnh trên cơ sở nghiên cứu địa chất-địa mạo (2003). Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý, Viện Địa lý, Nxb. KHKT, tr. 60-73. Uông Đình Khanh, Võ Thịnh....

10.    Đánh giá tiềm năng hang động phục vụ du lịch khu vực Hạ Long-Cát Bà (2003). Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý, Viện Địa lý, Nxb. KHKT, tr. 74-82. Uông Đình Khanh, Võ Thịnh....

11.    Địa mạo đới đứt gãy Sông Hồng và tai biến thiên nhiên (2004).Chuyên san Các KH về Trái Đất. Lê Đức An, Võ Thịnh....

12.    Kết quả nghiên cứu ban đầu mặt san bằng trên cao nguyên Kon Plông (2005). TC Các KH về Trái Đất. Lê Đức An, Võ Thịnh....

13.    Khái quát địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum- Ba Tơ (2005). TC Các KH về Trái Đất. Lê Đức An, Võ Thịnh....

14.    Một số kinh nghiệm xây dựng bản đồ CQST tỷ lệ 1:100.000 và 1:250.000 (trên cơ sở xây dựng bản đồ CQST các lưu vực sông : Thạch Hãn, Ba, Kon, Gâm, Chảy, Nhuệ- Đáy) (2005). TC Các KH về Trái Đất. Phạm Thế Vĩnh, Võ THịnh....

15.    Một số nét về lịch sử hình thành và phát triển địa hình Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam (2005). TC các KH về TĐ. Võ Thịnh.

16.    Một số đặc điểm kiến trúc-hình thái địa hình Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam (2008). Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học địa lý lần thứ II. Võ Thịnh

17.    Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa quá trình trượt lở, lũ quét-lũ bùn đá với hình thái địa hình ở một số khu vực thuộc các tỉnh Cao Bằng và Hà Giang (2008). Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học địa lý lần thứ II. Võ Thịnh, Tống Phúc Tuấn.
trưởng phòng
Liên kết website khác