Viện Địa lý thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện: Nghiên cứu sinh Hoàng Lưu Thu Thủy

30/07/2013 06:13
VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số      /ĐL-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày  18 tháng 7 năm 2012
 

THÔNG BÁO

(Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện)
Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Lưu Thuy Thủy về đề tài:
“Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và Môi trường
phục vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An”
Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và Môi trường.
Mã số: 62 44 74 01.
Thời gian: 14h00’ ngày 25 tháng 07 năm 2012 (Thứ Tư).
Địa điểm: Hội trường lớn – Phòng 803 - Tầng 8 – Nhà A27 - Viện Địa lý 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội.
Trân trọng kính mời các nhà khoa học và các đồng chí quan tâm đến dự.
Viện Địa lý rất hân hạnh được đón tiếp./.
Nơi nhận:
-  Toà soạn báo nhân dân;
-  Các phòng thuộc Viện;
-  Website Viện Địa lý
- Thông báo tại bảng tin
-  Lưu: VT&ĐT.
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
Liên kết website khác