Viện Hàn lâm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện năm 2018

16/02/2017 11:59
Thực hiện Công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Việ Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện năm 2018.

Về đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, theo Thông tư 07/2014/TTVBKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ KHCN, Viện Hàn lâm sẽ tổ chức sơ tuyển các đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia trước khi gửi Bộ KHCN. Đề xuất nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 14/3/2017.

Đối với các Chương trình/Đề án KHCN cấp quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao bộ, ngành thực hiện, trong đó có Chương trình Tây Nguyên 3 và Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ, đề xuất nhiệm vụ được thực hiện theo thông báo của các Ban chủ nhiệm Chương trình.

Riêng đề xuất nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư không phải sơ tuyển nên đề xuất gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 30/5/2017.

Đề xuất nhiệm vụ KHCN uỷ quyền Viện Hàn lâm thực hiện

Đề xuất các nhiệm vụ KIICN uỷ quyền gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban

Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 14/3/2017.

Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm

Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Ban Hợp tác quốc tế.

Đề xuất đề tài, nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm và hợp tác với địa phương sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Ban ứng dụng và Triển khai công nghệ.

Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm khác (Đề tài trọng điểm, đề tài độc lập, đề tài độc lập trẻ, đề tài theo các hưởng ưu tiên, đề tài trong Chương trình Vật lý cấp Viện Hàn lâm và các nhiệm vụ khác: thời hạn đề xuất nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính và file gửi tới Email: khtc@vast.vn) trước ngày 14/3/2017.

Viện Hàn lâm đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo công khai rộng rãi, niêm yết trên bảng tin để các tập thể, cán bộ khoa học thực hiện việc đề xuất và tham gia đăng ký tuyển chọn đề tài, nhiệm vụ KHCN cho kế hoạch năm 2018 của Viện Hàn lâm và chỉ đạo, đôn đốc đơn vị mình thực hiện theo đúng thời hạn

Ban lãnh đạo Viện Địa lý đề nghị các phòng, trạm trực thuộc và các nhà khoa học của Viện nghiên cứu tích cực đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 theo hướng dẫn này của Viện Hàn lâm.

Chi tiết công văn số 203/VHL-KHTC và các biểu mẫu phụ lục xem tại đây
Liên kết website khác