Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào

04/11/2013 08:29
Nhiệm vu Hợp tác quốc tế theo Nghị định thư giữa Viện Địa lý và tỉnh Savannakhet, Lào: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào

Chủ nhiệm : PGS. TS.  Lại Vĩnh Cẩm
Đơn vị thực hiện: Viện Địa lý
Thời gian thực hiện:  2011 - 2013
Tổng kinh phí: 2.600.000.000 đồng

Hình ảnh nổi bật của đề tài
 
Mục tiêu Nhiệm vụ:
- Hình thành cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý (GIS) về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tài nguyên và môi trường tỉnh Savannakhet (nước CHDCND Lào).
- Tăng cường năng lực xử lý, phân tích cơ sở dữ liệu GIS cho tỉnh Savannakhet (nước CHDCND Lào).

Kết quả đạt được
Về khoa học: 
- Đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý tỉnh Savannakhet (CSDL tỉnh Savannakhet)
- Chuyển giao công nghệ GIS và tổ chức tập huấn về GIS cho các cán bộ các sở,ban,ngành tỉnh Savannakhet
 
+ Đợt 1: Đào tạo công nghệ GIS cho 4 cán bộ tỉnh.  Địa điểm: Viện Địa lý, Hà Nội
+ Đợt 2: Đào tạo công nghệ GIS cho 32 cán bộ thuộc trường Đại học Savannakhet, các Sở trực thuộc tỉnh Savannakhet: như Sở Khoa học công, Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông, Sở Tài nguyên Môi trường. Địa điểm: Trường Đại học Savannakhet
- Công bố: 04 bài báo, báo cáo ở các tạp chi, hội nghị gồm 3 bài báo tại Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VI, tháng 7/2012 tại Huế và 01 bài báo tại Hội nghị Quốc tế:
1.    Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Hồng Anh, Xây dựng bản đồ phân vùng sinh thái nông nghiệp” và “phân vùng sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Savannakhet – Lào trong hệ thống cơ sở dữ liệu (GIS) phục vụ phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC)”, Tuyển tập hội nghị địa lý Toàn quốc lần thứ VII, 2012.
2.    Lại Vĩnh Cẩm, Lê Văn Hương, Phạm Tất Thành, Trần Đức Văn, Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Savannakhet, (nước CHDCND Lào ), Tuyển tập hội nghị địa lý Toàn quốc lần thứ VII, 2012.
3.    Nguyễn Cẩm Vân, Lưu Thị Thao, Tiềm năng và lợi thế du lịch của tỉnh Savannakhet Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Tuyển tập hội nghị địa lý Toàn quốc lần thứ VII, 2012.
4.    Lại Vĩnh Cẩm, Vương Hồng Nhật, Nguyễn Văn Hồng, Katie Grarock, Development of  a Resource and Environmental Management Information System: Acase study on Savannakhet province (RPD Laos), International Conference – Environmental and Spatial Planning in Vietnam – Challenges, Strategies and Instruments, VNU University of Science – Technische Universitat Dresden, 2012.

Về ứng dụng:

-Xác định được phương hướng, mục tiêu, quy mô vùng sản xuất các sản phẩm công, nông nghiệp tập trung, phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần cải thiện điều kiện sống cho đồng bào dân tộc.

Những đóng góp mới:
 Góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ thu hút đầu tư và phát triển bền vững tỉnh Savannakhet nói riêng và các địa phương khác thuộc Lào.

Sản phẩm
- Bộ cơ sở dữ liệu GIS tỉnh Savannakhet gồm 32 CSDL bản đồ hợp phần được trình bày theo đúng tỷ lệ 1:50.000 được chia thành 4 nhóm dữ liệu chính: Nhóm dữ liệu nền (11 lớp thông tin) , nhóm dữ liệu về điều kiện tự nhiên (18 dữ liệu), nhóm dữ liệu về kinh tế-xã hội (10 dữ liệu), nhóm dữ liệu về môi trường (4 dữ liệu);
- Trị giá máy móc, trang thiết bị do Việt Nam hỗ trợ Sở KH&CN tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào:  01 máy in màu A0 Hp DesignJet, 1 bộ máy tính để bàn Dell, 1 bộ ổn áp  và 3 phần mềm GIS kèm license đã được cài đặt tại Sở KHCN tỉnh Savannakhet
- Tập bản đồ điện tử về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Savannakhet tỷ lệ 1: 50.000
- Cuốn hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu tỉnh Savannakhet
- Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ

Một số hình ảnh của đề tài
 
     

Địa chỉ ứng dụng:
 
Kết quả của đề tài đã được chuyển giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet,  trường Đại học Savannakhet,  và các Sở trực thuộc tỉnh Savannakhet: như Sở Khoa học công, Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông, Sở Tài nguyên Môi trường.
Liên kết website khác