Quy chế Thi đua khen thưởng

15/12/2016 07:17
Các thủ tục và quy định về thi đua khen thưởng áp dụng tại Viện Địa lý được quy định trong Quyết định số 284/QĐ-VHL ngày 13 /3/2015 của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Xem toàn văn (bao gồm quy chế, thủ tục) tại đây./.
Liên kết website khác