Ban lãnh đạo viện

Ban lãnh đạo Viện Địa lý đương nhiệm:


Theo công văn số 175/TB-ĐL ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Viện Địa lý, Ban lãnh đạo Viện Địa lý được phân công nhiệm vụ như sau:


1. Viện trưởng Viện Địa lý:

- Chủ tài khoản, lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Viện được quy định tại Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Địa lý. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về toàn bộ các hoạt động của Viện Địa lý;

- Trực tiếp chỉ đạo: Công tác xây dựng văn bản nội quy, quy chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Viện; công tác tổ chức - cán bộ; hành chính, kế hoạch tài chính và đầu tư.
- Trực tiếp kiểm duyệt toàn bộ công tác tài chính của Viện.


2. PGS. TS. Phạm Quang Vinh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý:

- Phụ trách công tác kế hoạch khoa học và hợp tác quốc tế;
- Phụ trách công tác thông tin xuất bản và thư viện.

3. TS. Uông Đình Khanh

- Phụ trách công tác công sản, đài trạm, đoàn thể và thi đua - khen thưởng;

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và an ninh - quốc phòng.
 

Liên kết website khác