Hội đồng Khoa học

     Theo Quyết định số 1561/QĐ-VHL ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Khoa học Viện địa lý nhiệm kỳ 2016-2018 gồm 15 thành viên, theo Quyết định số 303/QĐ-VHL ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc bổ nhiệm Ban thường trực Hội đồng Khoa học Viện Địa lý nhiệm kỳ 2016 - 2018, Ban thường trực và các thành viên Hội đồng Khoa học Viện Địa lý gồm có:

Chủ tịch hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Đình Dương

Phó Chủ tịch hội đồng: , TS. Phan Thị Thanh Hằng

Thư ký: TS. Lê Thị Thu Hiền

Các thành viên:

- GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải, Phòng Môi trường Địa lý

- PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Phòng Sinh thái Cảnh quan

- PGS. TS. Uông Đình Khanh, Phòng Địa mạo và Địa động lực

- PGS. TS. Phạm Quang Vinh, Phòng Viễn thám - Bản đồ và Hệ thông tin Địa lý

- TS. Đào Đình Châm, Phòng Địa lý biển và Hải đảo

- TS. Nguyễn Mạnh Hà, Phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất

- TS. Lê Văn Hương, Phòng Địa lý Kinh tế xã hội Du lịch và Nhân văn

- TS. Nguyễn Thanh Hoàn, Phòng Nghiên cứu và Xử lý thông tin Môi trường

- TS. Vũ Anh Tài, Phòng Địa lý Sinh vật

- TS. Hoàng Lưu Thu Thủy, Phòng Địa lý Khí hậu

- TS. Dương Thị Lịm, Phòng Phân tích Tổng hợp thí nghiệm Địa lý

- PGS. TS. Đặng Xuân Phong, Phó trưởng Ban Kế hoạch - Tài Chính, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

     Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học Viện Địa lý (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam):

Điều 1. Hội đồng Khoa học của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng Khoa học) là tổ chức tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị về phương hướng kế hoạch và nội dung các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo và ứng dụng triển khai công nghệ.

Điều 2. Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ và quyền lợi sau đây:

  • Đóng góp ý kiến về chính sách khoa học và công nghệ của Nhà nước và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) có liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị.
  • Tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị về phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị.
  • Tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị về kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng tiềm lực cán bộ; cơ sở vật chất; thông tin-xuất bản, hợp tác quốc tế; đào tạo cán bộ.
  • Tham gia góp ý đề cương đề tài, đề án khoa học và công nghệ các cấp và đề tài, đề án khoa học khác khi có yêu cầu.
  • Tham gia đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp khi có yều cầu.
  • Xét và kiến nghị giải thưởng khoa học cho các nhà khoa học và tập thể khoa học của Viện và các nhà khoa học nước ngoài có hợp tác với đơn vị.
  • Tham gia ý kiến về việc thành lập Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở theo quy định của Nhà nước.
  • Thành viên Hội đồng Khoa học được hưởng quyền lợi theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

Điều 3. Trường hợp không có sự nhất trí giữ Hội đồng Khoa học và Thủ trưởng đơn vị, Hội đồng Khoa học có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Liên kết website khác